Phòng Tổ chức - Hành chính

3846598, 3834830
 

Đại hoc Huế

Logo của trường

Logo của trường

55 năm thành lập trường

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG TC – HC (TC-HC)

 

1) Chức năng: Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, pháp chế theo quy định hiện hành; công tác bảo vệ và tổ xe.

2) Nhiệm vụ

a. Công tác tổ chức, nhân sự

- Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, của Đại học Huế phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.

- Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ hành chính, phục vụ theo từng giai đoạn trung hạn, dài hạn.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn.  

- Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động cán bộ trong nhà trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị; đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ theo phân cấp.

- Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong nhà trường.

- Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động (CB, VC, HĐLĐ).

- Đề xuất thành lập các hội đồng tư vấn, tham mưu cho Hiệu trưởng như: Hội đồng tuyển sinh theo phân cấp của Trường, Hội động tuyển dụng, Hội đồng lương, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng xét nâng ngạch…

- Thực hiện chế độ chính sách cho CB, VC, HĐLĐ như: nâng lương, chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.

- Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức nhân sự theo định kỳ và đột xuất.

- Phối hợp các đơn vị liên quan quyết định điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ coi thi các hệ đào tạo trong và ngoài Trường, tham gia các Hội đồng thi do Trường tổ chức.

- Thực hiện công tác chính trị tư tưởng, làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Trường.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

b. Công tác hành chính, tổng hợp 

- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác của nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý, học kỳ và năm học.

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư -lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các đơn vị trực thuộc Trường.

- Quản lý phòng truyền thống; quản lý hội trường A1, phòng hội thảo, phòng họp G13; công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng hội họp thuộc phòng quản lý.

- Thẩm định thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo nhà trường (Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng) ký ban hành.

- Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác tổ chức, cán bộ, hành chính và các hoạt động của nhà trường.

- Quản lý và phục vụ nhà khách nhằm đảm bảo lưu trú cho khách của nhà trường.

- Phối hợp tổ chức các hội nghị, các ngày lễ; tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban giám hiệu và các hoạt động chung của nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng gặp tiếp xúc, trao đổi với các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong và ngoài Trường; đối thoại với CB, VC, HĐLĐ, sinh viên, học sinh, học viên và nhân dân theo định kỳ hàng tháng.

- Điều hành và quản lý xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường.

- Duy trì trật tự trị an trong khu vực Trường. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, phòng chống mất mát tài sản.

c. Công tác thi đua, khen thưởng

- Thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng tập thể và cá nhân của Trường theo quy định hiện hành.

- Tổ chức các hội nghị lao động sáng tạo, phổ biến và áp dụng kinh nghiệm tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

- Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục…

d. Công tác Thanh tra – Pháp chế

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra, pháp chế của nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm.

- Trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, sinh viên trong Trường và nhân dân liên quan đến hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành.

- Soạn thảo và đề xuất Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan công tác thanh tra, pháp chế, công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo quy định hiện hành.

3) Trưởng (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) phòng TC – HC thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết các công văn giấy tờ sau:

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và trực tiếp giải quyết các văn bản thuộc lĩnh vực về tổ chức, cán bộ và hành chính, tổng hợp như: giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận là cán bộ của Trường, giấy mời họp, lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường; xác nhận sơ yếu lý lịch và mức lương cán bộ, xác nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng…; xác nhận bản sao công văn. .

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành trong nội bộ nhà trường các văn bản về nghiệp vụ hành chính hoặc để triển khai thực hiện các công tác nói trên sau khi được Hiệu trưởng giao.

- Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

Phân công nhiệm vụ cá nhân

Lãnh đạo phòng

STT

Họ và tên

Đảm nhận các công việc

1

 Nguyễn Minh Cần

Điều hành và chịu trách nhiệm chung về các công tác của phòng, trực tiếp phụ trách các mảng công việc chính sau:

- Tổ chức bộ máy, chiến lược phát triển, quy hoạch đội ngũ cán bộ của Nhà trường

- Công tác cán bộ: bổ nhiệm, điều chuyển, thuyên chuyển, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, …

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ cán bộ, Bảo vệ bí mật Nhà nước

- Công tác hành chính tổng hợp, thi đua, pháp chế và tổ chức các hội nghị khác

- Soạn thảo các quy chế, quy định thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị

- Ký thừa lệnh các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

2

Trương Phan Quỳnh Thi

Giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau:

- Công tác tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động

- Công tác nâng lương, thăng hạng viên chức

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn, tham dự hội thảo, hội nghị của cán bộ

- Công tác tiếp nhận và xử lý kỷ luật, thôi việc; công tác hành chính tổng hợp, thi đua khen thưởng và thanh tra

- Công tác cập nhật bổ sung hồ sơ cán bộ, văn thư lưu trữ

- Thay mặt Trưởng phòng điều hành hoạt động của đơn vị khi được Trưởng phòng ủy quyền

1. Tổ Thanh tra – Pháp chế - Tổng hợp và Thi đua

1

Hà Ngọc Đức

- Tổng hợp các báo cáo, soạn thảo diễn văn, báo cáo

- Thực hiện các công tác liên quan đến công tác tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động với CB, VC

- Theo dõi mảng an ninh, quốc phòng của trường

- Theo dõi khối thi đua đào tạo 1

- Cấp giấy đi đường cho CB, VC & LĐHĐ của trường

- Phụ trách thông tin quảng bá về trường

- Phối hợp công tác thi đua – khen thưởng của trường

- Soạn thảo các văn bản được giao phó.

2

Nguyễn Thị Hồng Ngát

- Phụ trách công tác bảo hiểm; phụ trách công tác pháp chế

- Cấp giấy nghỉ phép, thanh toán tiền nghỉ cho cán bộ thỉnh giảng

- Tổng hợp bảng chấm công, thực hiện công tác chế độ và hỗ trợ lương vào các dịp lễ, tết

- Phối hợp công tác thi đua – khen thưởng của trường

3

Nguyễn Đăng Trường

Phụ trách văn phòng Đảng ủy, công tác kiểm tra công đoàn trường, chuyên trách Tự vệ và Hội CCB Trường

4

Nguyễn Thị Tuyết

- Phục vụ các cuộc họp của nhà trường

- Phục vụ vệ sịnh các phòng BGH, Hội trường A1, Hội thảo H2

- Giúp văn thư Trường trình ký và phô tô các công văn giấy tờ.

5

Phạm Thị Thanh Văn

Phụ trách văn phòng công đoàn trường

2. Tổ Nhân sự - Hành chính

1

Lê Quang Quý

- Phụ trách cập nhật dữ liệu và sử dụng phần mềm Quản lý Nhân sự Đại học Huế, cập nhật, lưu trữ, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cán bộ

- Làm lịch công tác tuần của trường

- Phụ trách việc kê khai tài sản; làm các đề xuất về cơ sở vật chất cho đơn vị; phối hợp làm thi đua khen thưởng

- Tính phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nhà giáo và nâng lương thường xuyên

- Soạn thảo các văn bản do đơn vị và nhà trường giao phó

- Thống kê đội ngũ cán bộ của trường

- Theo dõi hoạt động của Hệ thống quản lý Đại học Huế và đưa tin lên Website của Phòng

2

Trần Thị Minh Hương

- Phụ trách hồ sơ cán bộ đi học tập, bồi dưỡng trong nước và ngoài nước

- Phụ trách công tác chuẩn bị hồ sơ của cán bộ bị kỷ luật, thôi việc, nghĩ việc, thuyên chuyển để họp hội đồng trường

- Tổng hợp hồ sơ tuyển dụng lao động hợp đồng tạo nguồn

- Phối hợp công tác thi đua - khen thưởng của trường

- Một số công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

3

Đinh Thị Thanh Huyền

Văn thư lưu trữ của Trường và trực tiếp đảm nhận các mảng công việc cụ thể sau:

- Tiếp nhận văn bản đi và đến của trường

- Nhân bản và chuyển giao văn bản đi, đến của trường

- Trình ký văn bản, chứng từ cho BGH

- Quản lý và sử dụng con dấu của trường; sắp xếp, lưu trữ, tìm kiếm văn bản đi đến của trường

- Nhận thư, phát thư và đặt báo chí, tạp chí của trường.

4

Trần Công Sơn

Lái xe và bảo dưỡng xe (02 xe 15 chỗ ngồi)

5

Nguyễn Ngọc Thảo

Lái xe và bảo dưỡng xe (xe 04 chỗ ngồi và 35 chỗ ngồi)

3. Tổ Bảo vệ

1

Trần Hữu Hùng

Tổ trưởng

2

Nguyễn Tấn Siêng

Bảo vệ

3

Lê Hồng Khanh

Bảo vệ

4

Trần Văn Quang

Bảo vệ

5

Nguyễn Ngọc Lợi

Bảo vệ

6

Hồ Văn Năm

Bảo vệ


Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---