Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội
CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI


1. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

PHỤ TRÁCH KHOA

PGS.TS. Hà Văn Hành

SĐT: 0912.501.929

PHÓ TRƯỞNG KHOA

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

SĐT: 090.595.5588

TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN

          

BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC

 

PGS.TS Trần Xuân Bình

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

  

 TS. Huỳnh Thị Ánh Phương

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ XÃ HỘI

 

TS. Lê Đăng Bảo Châu

TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

 

 

 

ThS. Hồ Sỹ Thái

PHÓ BỘ MÔN

 

 THÀNH VIÊN CÁC BỘ MÔN

BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

BỘ MÔN QUẢN LÝ XÃ HỘI

 

1. PGS.TS. Trần Xuân Bình

2. ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

3. ThS. Trần Thị Thúy Hằng

4. CN. Lê Thị Phương Vỹ

5. ThS. Lê Thanh Ngân

6. ThS. Võ Nữ Hải Yến

 

 

 

1. TS. Huỳnh Thị Ánh Phương

2. ThS. Hồ Sỹ Thái

3. TS. Đinh Thị Thiên Ái

4. ThS. Bùi Quang Dũng

5. ThS. Phạm Tiến Sỹ

6. ThS. Nguyễn Quốc Phương

7. CN. Nguyễn Thị Hoài Phương

8. ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

9. TS. Nguyễn Xuân Hồng

10. CN.Trương Thị Xuân Nhi

11. ThS. Trương Thị Yến

12. ThS. Lê Thị Kim Dung

13. CN. Nguyễn Cẩm Bình

1. TS. Lê Đăng Bảo Châu

2. ThS. Nguyễn Tư Hậu

3. ThS. Lê Duy Mai Phương

4. ThS. Nguyễn Hữu An

5. ThS. Đoàn Lê Minh Châu

6.ThS. Nguyễn Thiều Tuấn Long

 

2. CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

2.1. CHI BỘ XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

BÍ THƯ CHI BỘ

TS. Huỳnh Thị Ánh Phương

PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ

ThS. Nguyễn Thị Anh Đào

2.2. LIÊN CHI ĐOÀN XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN

ThS. Nguyễn Thiều Tuấn Long

 PHÓ BÍ THƯ LIÊN CHI ĐOÀN

Trương Thị Xuân Nhi

2.3 CÔNG ĐOÀN KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ThS. Nguyễn Thị Nha Trang

PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

ThS. Võ Nữ Hải Yến