Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

QUY ĐỊNH VỀ SOẠN BÀI GIẢNG ĐỐI VỚI NGẠCH GIẢNG VIÊN

  1. Ứng viên soạn bài giảng 01 đơn vị học trình (01 tín chỉ - 15 tiết) theo nội dung đề cương soạn bài giảng (có hướng dẫn kèm theo Thông báo 495/TB-HĐTDVC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng).
  2. Bài giảng được soạn bằng phần mềm Microsoft Word, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14; có trang bìa ghi rõ tên bài giảng, họ tên thí sinh dự thi.

   3. Thí sinh đóng bài giảng thành 02 tập và gửi trực tiếp cho Ủy viên thư ký - Ban kiểm tra, sát hạch trong buổi dự thi thực hành vòng 2.

* Ghi chú: Ứng viên bốc thăm 01 tiết trong 15 tiết đã soạn để trình bày trong buổi dự thi thực hành (ứng viên có thể trình bày bài giảng theo phương pháp truyền thống hoặc sử dụng thiết bị trình chiếu Microsoft Powerpoint và viết bảng).

                                           

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

   VIÊN CHỨC NĂM 2021

Người đăng: Trần Thị Mai Thi
Được đăng ở: Website chính