Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

HỦY Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo cao học, HK1, Năm học 2020-2021 (Khóa 2019)

-  Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lịch thi kết thúc học phần bậc đào tạo cao học, HK1, Năm học 2020-2021 (Khóa 2019) sẽ được điều chỉnh về hình thức thi theo công văn số 137/ĐHKH-ĐTSĐH ngày 22/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.

-  Lịch thi cụ thể sẽ được thông báo sau ngày 28/2/2020.

 

Người đăng: Phòng ĐT SĐH