LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 25-09-2017 đến ngày 01-10-2017)

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ hai
25-09-2017

Đại học Huế: Tập huấn xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra (Từ ngày 25 đến 28/9/2017). Từ 8h00, tại Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi. TP: Danh sách triệu tập theo Công văn số 1133/ĐHH-ĐT ngày 21/9/2017 của Đại học Huế.

Thứ ba
26-09-2017

Trao chứng chỉ cho cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo kỹ năng mềm và Họp bàn đào tạo thí điểm kỹ năng mềm cho sinh viên. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: BGH; đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng CT HSSV; cán bộ tham gia học lớp kỹ năng mềm và đại biểu mời.

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2018, chuyên ngành: ĐL-ĐC, Hóa học. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: thành viên HĐ theo QĐ số 997/QĐ-ĐHH ngày 15/9/2017 của Giám đốc ĐHH (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ).

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của NCS Nguyễn Thị Huệ, chuyên ngành Hóa phân tích, khóa năm 2013. Từ 14h00, tại Phòng Hội thảo KH2. TP: Hội đồng theo QĐ số 776/QĐ-ĐHH ngày 25/7/2017 của Giám đốc ĐHH, đại biểu theo giấy mời và cán bộ quan tâm.

Họp bàn về Lễ ra mắt Trạm xe đạp và tour đạp xe. Từ 16h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện lãnh đạo các Phòng: TC-HC, KHTC-CSVC; CT HSSV; đại diện ĐTN, HSV Trường; Tổ chức WWF.

Thứ tư
27-09-2017

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2018, chuyên ngành: Sinh học, Vật lý. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: thành viên HĐ theo QĐ số 997/QĐ-ĐHH ngày 15/9/2017 của Giám đốc ĐHH (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ).

Họp BTV Đảng ủy. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: các đồng chí BTV Đảng ủy.

Họp Đảng ủy. Từ 14h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: các đ/c Đảng ủy viên.

Thứ năm
28-09-2017

Thi tuyển dụng viên chức đợt năm 2017 của Trường Đại học Khoa học. (Từ ngày 28/9/2017 đến ngày 03/10/2017 - Lịch cụ thể theo Thông báo của Hiệu trưởng).

Đại học Huế: Họp Đảng ủy Đại học Huế. Từ 8h00, tại Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi. TP: Đảng ủy viên Đại học Huế.

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2018, chuyên ngành: Môi trường, Hóa học, Kiến trúc. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: thành viên HĐ theo QĐ số 997/QĐ-ĐHH ngày 15/9/2017 của Giám đốc ĐHH (PGS.TS. Hà Văn Hành - Chủ tịch HĐ).

Đại học Huế: Họp BTV Đảng ủy Đại học Huế. Từ 9h30, tại Phòng họp 1.2 số 4 Lê Lợi. TP: Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế (PGS. TS. Hoàng Văn Hiển - UVTV Đảng ủy ĐHH).

Tiếp cán bộ, viên chức và lao động theo chương trình tiếp dân. Từ 14h00, tại phòng tiếp khách của Hiệu trưởng. TP: cán bộ, viên chức và lao động của trường có nhu cầu.

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài NCKH cấp Đại học Huế năm 2018, chuyên ngành: Toán, CNTT, ĐT-VT, Vật lý. Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: thành viên HĐ theo QĐ số 997/QĐ-ĐHH ngày 15/9/2017 của Giám đốc ĐHH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - Chủ tịch HĐ).

Đại học Huế: Họp BCH Hội Cựu chiến binh Đại học Huế. Từ 15h00, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: BCH Hội Cựu chiến binh Đại học Huế.

Thứ sáu
29-09-2017

Họp triển khai Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Từ 8h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: các cán bộ phụ trách công tác đảm bảo chất lượng giáo dục thuộc các Khoa (theo Quyết định số 324/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2016), Phòng Khảo thí - ĐBCLGD.

Họp bàn xây dựng Website quản lý đào tạo tín chỉ (phân hệ dành cho sinh viên). Từ 14h00, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại diện BGH (PGS.TS. Võ Thanh Tùng - PHT); đại diện lãnh đạo Phòng ĐTĐH, Phòng CT HSSV; đại diện Trung tâm Công nghệ Thông tin, Đại học Huế.

Đại học Huế: Đại học Huế làm việc với Đại diện Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hoá Việt Nam (VNHELP). Từ 14h30, tại Phòng họp I.7, số 04 Lê Lợi. TP: đại diện lãnh đạo Phòng CT HSSV

Hội nghị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành giảng dạy các học phần Lý luận chính trị. Từ 15h30, tại Phòng họp Nhà A. TP: đại biểu theo giấy mời.

Thứ bảy
30-09-2017
Chủ nhật
01-10-2017

(From: http://www.husc.edu.vn/even_calendar.php)