Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khối chuyên THPT