Khoa Lịch sử

84.054.3823.833
 

Liên kết web
Từ điển trực tuyếnBình chọn
Đánh giá giao diện và hoạt động của web khoa

Bạn phải đăng nhập trước khi bình chọn.
Lý lịch khoa học

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CÁN BỘ

Họ và tên: NGUYỄN VĂN TẬN      Giới tính: Nam                  

Sinh ngày: 27/9/1954              Nơi sinh: Liên Thủy – Lệ Thủy – Quảng Bình

Dân tộc: Kinh                                                  Quốc tịch: Việt Nam

Học hàm, học vị: PGS. TS

Chức vụ:

Thâm niên công tác:  Từ năm 1977

Đơn vị công tác: Trường Đại học Khoa học Huế

Địa chỉ thường trú:

Số điện thoại:

Cơ quan:

Di động: 0914 156 111

Địa chỉ Email:

Bằng cấp chuyên môn đầu tiên:

- Tên chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

- Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội

- Năm tốt nghiệp: 1976

Bằng cấp chuyên môn cao hơn:

- Tên chuyên ngành: Lịch sử Thế giới          Nơi đào tạo: Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Năm tốt nghiệp: 1988

Trình độ ngoại ngữ:

Trình độ tin học:

Khả năng và lĩnh vực giảng dạy:

Khả năng và lĩnh vực nghiên cứu:  

Các công trình nghiên cứu và ấn phẩm khoa học của cá nhân:

I. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì/tham gia: 

 

 

Stt

Tên nội dung công việc

Năm két thúc

(Thời gian

thực hiện)

I

Các công trình nghiên cứu khoa học

 

01

  Địa chí Hương Thuỷ (Nhiều tác giả), Nxb Thuận Hoá, Huế        

1999

02

  Lịch sử Đảng bộ huyện Hải Lăng tập II (1975-2000) ( Chủ biên) Nxb Chính trị Quốc gia

2004

03

 “Việt Nam trong ASEAN: nhìn lại và hướng tới tương lai”. NXB KHXH. Hà Nội, tr. 75 - 87

2005

04

 Quan hệ văn hóa, giáo dục Việt Nam - Nhật Bản và 100 năm phong trào Đông Du”. Hà Nội, tr. 406 - 415

2005

05

  Lịch sử nhà Nguyễn một cách  tiếp cận mới ” Nxb ĐHSP Hà Nội, trang 365 - 71

2005 

06

Lịch sử Đảng bộ huyện ĐAKRÔNG (1930-2005) (Chủ biên), Nxb Chính trị Quốc gia

2006

07

 

 

220 năm CÁCH MẠNG PHÁP (1789-2009 VÀ QUAN HỆ VIỆT - PHÁP TRONG LỊCH SỬ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 21 -28

2009

II

Các giáo trình, bài báo khoa học trong nước, quốc tế

 

a,

 Giáo trình

 

01

LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI (Nhiều tác giả), Nxb Giáo Dục, Hà nội

2001

02

Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại,  NXB Giáo dục Hà Nội

 

2001

03

Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1999) (Nhiều tác giả) NXB Giáo dục. Hà Nội)

 

2001

04

. Một số chuyên đề lịch sử thế giới. NXB Đại học Quốc gia,  Hà Nội, (Nhiều tác giả)

2001

05

Đại cương lịch sử thế giới. NXB Giáo dục, Hà Nội) ( Nhiều tác giả)

 

2005

06

Lịch sử quan hệ quốc tế. Tập I.  NXB Giáo dục. Hà Nội ( Nhiều tác giả)

 

2005

07

Một số vấn đề cơ bản của lịch sử thế giới cận, hiện đại. NXB Giáo dục. Hà Nội, (Nhiều tác giả)

 

2005

b,

Bài báo khoa học

 

01

 

Hợp tác kinh tế - Việt – Xô (1975 – 1985), Tạp chí khoa học Minck, Số 1, 1987, 26 - 28

1987

02

Hợp tác kinh tế nội bộ ASEAN, NCĐNA, Hà Nội, số3, (1997) 63-65

 

1997

03

Về chính sách “đóng cửa” của Việt Nam và Nhật Bản trong quan hệ với các nước phương Tây thời cận đại, NCNB, số 2 (1998), 26-30

 

1998

04

Các cuộc cải cách châu Á thời cận đại, NCNB, số 1 (1999), 27-30

 

1999

05

Sự hình thành tam giác quyền lực Đức-Mỹ- Nhật trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và hệ quả của nó, NCNB, Hà Nội, số 2 (2001) (46-49)

2001

06

Về những nét tương đồng dị biệt trong lịch sử Thái Lan và Nhật Bản thời cận đại. Tạp chí NCNB.  Số 4, (2001)tr  60-62.

 

2001

07

Cải cách Taica và những chuyển biến trong xã hội Nhật Bản thời phong kiến Tạp chí NCNB. Số 1(2002), tr 52 - 54.

2002

08

Quan hệ Nhật Bản -Triều Tiên trong mối tương quan với Trung Quốc và Nga trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.  Tạp chí NCNB.  Số 5, (2002)tr 66 - 68.

 

2002

09

Nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội nhân văn ở miền Trung;  vấn đề và thách thức, kỷ yếu Hội thảo khoa học nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn.  Hà Nội,(2003), tr 175 - 180.

 

2003

10

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ lý thuyết đến thực tế. kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tiếp cận nghiên cứu Hoa Kỳ học và kinh nghiệm cho Việt Nam. Hà Nội, (2003),tr 412 - 418.

 

2003

11

Sự xâm nhập đạo Thiên chúa vào Việt Nam trong sự đối sánh với Trung Quốc và Nhật Bản. Tạp chí NCNB.  Số 2 (2004), tr 63 - 67.

 

2004

12

Chính sách mở cửa và hội nhập quốc tế của Nhật Bản trong nửa sau những năm 50 của thế kỷ XIX. Tạp chí NCNB. Số 6 (2004), tr 42 - 47.

 

2004

13

Quan hệ Trung Quốc với các nước phương Tây giai đoạn 1644 - 1842. Tạp chí khoa học, Đại học Huế. Số 23 (2004), tr 67 - 72

2004

14

Thử nhận diện vai trò của ASEM trong những năm đầu thế kỷ XXI. Tạp chí NCCÂ.  Số 5 (2004), tr 24 -28.

 

2004

15

Liên minh Nhật Bản - Thái Lan trong chiến tranh thế giới thứ hai - Những vấn đề lịch sử và luận giải. Tạp chí NCNB.  Số 3 (2005) tr 44 - 51.

 

2005

16

.Nhìn lại chính sách châu Á từ nửa sau  năm mươi của thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.  Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11, 2007.        

 

2007

17

Giảng dạy và học tập môn lịch sử  ở trường phổ thông, Xưa nay, số 3, 2008, 9 - 11

2008

18

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản từ sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO đến nay. Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, số 11, 2008.  

2008

19 

 Nhìn lại chính sách ngoại giao “đổi đất lấy hoà bình “ của Xiêm trong quan hệ với Anh, Pháp từ nứa sau những năm 50 của thế kỷ XIX cho đến những năm đầu của thế kỷ XX. Tạp chí NCCA , số 5, 2010.  

  2010 

 

20

 Các cuộc cải cách ở NB, Xiêm và Trung Quốc từ nửa cuối thé kỷ XIX – đầu thế kỷ XX – Một số vấn đề đối sánh. NC Đông Băc Á, số 3-2011.

2011 

 

21

 Nhân tố tác động đến sự tăng cường sức manh quân sự của Iran trong những năm đầu thế kỷ XXI (viết chung). Tạp chí khoa học Đại học Huế , số 3 – 2011.

2011 

 22

 Sự tiếp nhận văn minh phương Tây ở NB và VN trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – Một số vấn đề đối sánh (Kỷ yếu hội thảo quốc tế TP HCM, tháng 12-2011).

2011 

23

 

 CUỘC KHỦNG HOẢNG HẠT NHÂN Iran (2002-2008) và thái độ của châu Âu.NCCA,số 11. 2011

2011

 

III

Hướng dẫn NCS và học viên cao học

 

a,

Nghiên cứu sinh

 

01

Ngô Hồng Điệp “ Quan hệ Nhật Bản – Asean 1975 - 2000

2008

02

Lê Thị Anh Đào “ Quá trình phát triển kinh tế Thái Lan 1982-2007.

 

Đang thực hiện

03

Dương Qang Hiệp” Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ khi lập nước cho đến những năm đầu thế kỷ XX”

Đang thực hiện

04

 

05

06

Nguyễn Hoàng Huế “Tiến trình hợp tác kinh tế của các nước nằm trong hành lang kinh tế Đông – Tây”.

Lê Văn Hùng “Quan hệ kinh tế Mỹ - Việt 1995-2005”.

Hoàng Thị Anh Đào “Hoạt động truyền giáo và thương mại của Bồ Đào Nha và Pháp đối với Đại Việt từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX”.

Đang thực hiện

b,

Học viên cao học

 

01

Lê Thị Anh Đào” Tìm hiểu tinh hình phát triển kinh tế Thái Lan 1982 – 1997”

2001

02

Ngô Hồng Điệp” Quan hệ Nhật Bản – ASEAN 1967 – 1997”

2002

03

 Đặng Công Thành “Quan hệ Mỹ - Thái Lan (1975-1997)

 

2003

04

Dương Quang Hiệp “ Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ sau nội chiến đến kết thúc chiến tranh thế giới tứh nhất”

 

2004

05

Nguyễn Văn Đại “ Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn và ảnh hưởng nó đối với Việt Nam

 

2004

06

Võ Thị Hiền “Quan hệ hợp tác Á- Âu 1996-2004”

 

2005

07

Nguyễn Thị thanh Thuý” Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thời Minh Trị 91868-1912)

 

2006

08

Nguyễn Nhật Đức” Tìm hiểu về chủ nghĩa khủng bố và chính sách chống khủng bố của Mỹ giai đạon 2001-2006”

2007

09

Lê Viết Hùng “ Quan hệ kinh tế Hoa Kỳ - Việt Nam(1975 – 2006)Nguyễn Trung Kiên “Chính sách đối ngoại của Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)                 

2008

10

Nguyễn Trung Kiên “Chính sách đối ngoại của Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939)                 

 

2008

11

Trần Văn Đạt” Quan hệ Nhật Bản với các nước phương Tây thời Tokugawa (1603-1868”

 

2009

12

Nguyễn Hoàng Huế” Quá trình phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây (1998 – 20080

 

2009

13

Vũ Ngọc Lan Anh “ Quan hệ Trung Quốc – ASEAN 2000 - 2008

2009

14

Nguyễn Hoàng Linh “ Hàn Quốc trong tiến trình hợp tác Đông Á

2010

I5

Trần Ngọc Vỹ “ Ván đề hạt nhân của Iran trong quan hệ với Mỹ”

 

2011

16

 

Trương Tuấn Vũ “Vai trò của cộng đồng người Hoa đối với nền kinh tế của Inđônêxia từ 1950 đến  1998”.

 

2011

 

17

Nguyễn Văn Bắc “ Iran trong quan hệ  Mỹ , Nga (2001-2010)”

      

2011

         

18

Nguyễn Thị Lệ Quyên”Quan hệ Mỹ-Pakistan (2001-2008)

2011

 

19

Đinh Thị Thanh Hoa” Nhật Bản trong quan hệ với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan (1603-1854)

2011

 

 

 Đề tài các cấp

1

 Đông Nam Á trong mối quan hệ kinh tế với các nước tư bản Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới lần thứ  hai đến nay

1996

2

Quan hệ triều Nguyễn với các nước tư bản phương Tây trong sự đối sánh với Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc thời cận đại. MS: B20002-07-14

2004

3

Địa danh Hành chính và Văn hóa thành phố Đà Nẵng

2011

4

Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và trung quốc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX-Một số vấn đề đối sánh. MS: B2009-DHH01-77

2011

5

Nghiên cứu xây dưng cứ liệu khoa học phục vụ trùng tu, phục hồi tôn tạo cụm di tích Văn Thánh, Võ Thánh (TP Huế) trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

2012

 

                        Người khai                                Xác nhận của khoa                                  Hiệu trưởng

 


 Khoa Lịch sử  27-06-2011  In
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.