FACULTY OF POLITICAL THEORY

0234.3825698
 

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN  1

---------------------------------------

KHỐI CÂU HỎI 1: (Chương 1 và chương 2)

1. Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của V.I. Lênin; từ đó, hãy rút ra ý nghĩa khoa học của định nghĩa này.

2. Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về bản chất của ý thức.

3. Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này.

4. Phân tích nguyên lý về sự phát triển; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý này.

5. Phân tích cặp phạm trù cái riêng và cái chung; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này.

6. Phân tích cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù này.

7. Trình bày nội dung của qui luật chuyển hóa những sự thay đổi về lượng và thành những thay đổi về chất và ngược lại; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của qui luật này.

8. Trình bày nội dung của qui luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của qui luật này.

9. Trình bày nội dung của qui luật phủ định của phủ định; từ đó hãy rút ra ý nghĩa phương pháp luận của qui luật này.

10. Thực tiễn là gì? Nhận thức là gì? Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

KHỐI CÂU HỎI 2: (Chương 3)

1. Làm rõ khái niệm, kết cấu và vai trò của phương thức sản xuất.

2. Trình bày nội dung qui luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ của lực lượng sản xuất; từ đó hãy rút ra ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu qui luật này.

3. Làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng trong sự phát triển của xã hội.

4. Tồn tại xã hội là gì? Ý thức xã hội là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.

5. Khái niệm và kết cấu hình thái kinh tế - xã hội? Tại sao nói, sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên?

6. Làm rõ quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử về giai cấp.

7. Phân tích nguồn gốc của sự phân chia giai cấp trong lịch sử xã hội.

8. Làm rõ khái niệm, nguyên nhân và điều kiện của cách mạng xã hội.

9. Khái niệm về con người? Làm rõ quan điểm của triết học Mác - Lênin về bản chất con người.

10. Khái niệm quần chúng nhân dân? Vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử?

 --------------------------------------------

 Lưu ý:

- Thi viết, sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.

- Đề thi gồm 02 câu (bốc thăm phiếu câu hỏi và ghép 01 câu ở KHỐI CÂU HỎI 1 với 01 câu ở KHỐI CÂU HỎI 2).

- Thời gian làm bài 90 phút.

Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.
Đang trực tuyến
  • Khách: 3
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 39,910
  • Thành viên mới nhất: viemtinhhoan

  • Số lượt truy cập:Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---