Khoa Lý luận chính trị

054.3825698
 
MÔ TẢ MÔ TẢ VẮN TẮT NỘI DUNG VÀ KHỐI LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TRIẾT HỌC

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin                         5 Tín chỉ

2.  Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                    2 TC

3.  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                         3 TC

4. Tin học                                                                                            3 TC

            Trang bị cho sinh viên các khái niệm cơ bản về xử lý thông tin và máy tính điện tử; đồng thời cũng giúp sinh viên nắm vững các thao tác truy cập Internet, các kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử, khai thác một số phần mềm ứng dụng, soạn thảo và lưu trữ các văn bản phục vụ cho công tác văn phòng, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu để tính toán khoa học và giải quyết các vấn đề chuyên môn.

5.  Toán cao cấp                                                                                  2 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở của toán học cao cấp, những khái niệm toán học cơ bản có liên quan đến sự khái quát triết học, đến vấn đề thế giới quan, phương pháp luận và nhận thức luận; qua đó hiểu được mối quan hệ giữa triết học và toán học.

6.  Vật lý đại cương                                                                             2 TC

            Giúp sinh viên nắm được các hiện tượng, các qui luật cơ bản và nội dung của các khái niệm vật lý như cơ học, nhiệt học và vật lý phân tử, vật lý nguyên tử, điện và từ, quang học... Thông qua đó, sinh viên hiểu được sâu hơn các khái niệm, các qui luật của triết học duy vật biện chứng để tiếp cận và ứng dụng vào việc giải quyết những vấn đề triết học của vật lý học hiện đại.

7. Sinh học đại cương                                                                         2 TC

            Trang bị những kiến thức cơ bản về quá trinh hình thành và phát triển sự sống, các kiểu cấu trúc và chức năng của sinh thể cũng như những quy luật tác động qua lại giữa các sinh thể với môi trường và giữa chúng với nhau.

8.  Môi trường và phát triển                                                               2 TC

            Cung cấp cho sinh viên các khái niệm và nội dung cơ bản về môi trường toàn cầu và Việt Nam, mối quan hệ biện chứng giữa môi trường và phát triển hiện nay - phát triển bền vững và phát triển không bền vững, về vai trò của nhà nước, của các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Học phần cũng trang bị cho sinh viên một số phương pháp có ưu thế trong đánh giá phát triển, tạo lập các phương pháp tư duy hệ thống trong nhận thức các vấn đề về môi trường và phát triển.

9. Pháp luật Việt Nam đại cương                                                         2 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức có hệ thống về nhà nước và pháp luật nói chung, về các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam; giúp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn với các môn học khác có liên quan đến pháp luật; góp phần phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và tăng cường giáo dục lối sống phù hợp với các qui định pháp luật trong sinh viên. Học phần khái quát những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, về qui phạm pháp luật và bản qui phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, trách nhiệm pháp lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa; nội dung chính của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

10. Xã hội học đại cương                                                                     2 TC

          Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và có hệ thống về xã hội học; giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu những ngành khoa học cụ thể và vận dụng tri thức xã hội học vào các lĩnh vực hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm đối tượng, chức năng, lịch sử hình thành, sự phát triển và cấu trúc của xã hội học; hệ thống các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các chuyên ngành của xã hội học; một số phương pháp nghiên cứu cơ bản của xã hội học; quan hệ giữa xã hội học với các vấn đề xã hội.

11. Văn hóa Việt Nam đại cương                                                          2 TC

          Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về nguồn gốc và bản chất của văn hóa, về lịch sử, đặc điểm và nét riêng của văn hóa Việt Nam. Giúp sinh viên nắm bắt cấu trúc và xu hướng phát triển hiện nay của văn hóa Việt Nam.

12. Lịch sử văn minh thế giới                                                               2 TC

            Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguồn gốc và bản chất của văn minh, các tiêu chí xác định và đánh giá các nền văn minh, những nền văn minh trong lịch sử xã hội loài người, các thời đại phát triển văn minh thế giới, xu hướng hiện nay của văn minh thế giới.

13. Tâm lý học đại cương                                                                     2 TC

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của tâm lý học; giúp sinh viên nắm bắt sự hình thành, bản chất, vai trò và tính quy luật của các quá trình tâm lý, các phương pháp nghiên cứu tâm lý. Qua đó, cung cấp cơ sở tâm lý học cho những khái quát triết học về ý thức, nhận thức, tư duy và nhân cách. Học phần bao gồm: những vấn đề cơ bản của tâm lý học; đặc trưng, cơ cấu tâm lý và ý thức cá nhân; vai trò của lao động và ngôn ngữ trong sự phát triển tâm lý cá nhân; những quy luật cơ bản của các quá trình tâm lý cá nhân; đặc điểm loại hình  tâm lý cá nhân và đặc điểm tâm lý lứa tuổi trẻ em.

14. Anh văn căn bản 1                                                                         3 TC

            Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản từ Unit 1 đến Unit 12, nhằm trang bị cho sinh viện những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giáo tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

15. Anh văn căn bản 2                                                                         2 TC

            Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản từ Unit 13 đến Unit 21, nhằm trang bị cho sinh viện những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giáo tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

16. Anh văn căn bản 3                                                                          2 TC

            Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản từ Unit 22 đến Unit 30, nhằm trang bị cho sinh viện những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giáo tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

17. Anh văn chuyên ngành                                                                   3 TC

            Người học bước đầu làm quen với ngôn ngữ Tiếng Anh được sử dụng trong triết học, có thể đọc và nghe hiểu được các bài viết cũng như có thể viết các bài văn ngắn về triết học. Ngoài ra, học phần này còn giúp người học trình bày các vấn đề về triết học bằng Tiếng Anh, cung cấp những bài đọc về các vấn đề về triết học được viết bằng tiếng Anh như Triết học phương Đông và phương Tây cổ đại, các tư tưởng triết học thời Trung cổ, triết học Tây Âu hiên đại, Triết học Mác-Lênin,

18. Lôgíc hình thức                                                                              3 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của lôgíc học hình thức, mốI liên hệ hữu cơ giữa lôgíc học và triết học, các phương pháp nghiên cứu đặc thù của lôgíc học hình thức, các quy luật lôgíc cơ bản và vai trò, ý nghĩa quan trọng của lôgíc học trong việc hình thành, rèn luyện thói quen tư duy lôgíc chặt chẽ, trình bày vấn đề một cách khoa học. Học phần cũng trang bị những kỹ năng nắm vững nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và quan hệ của các khái niệm, phán đoán, suy luận, chứng minh lôgíc thường dùng, từ đó vận dụng thành thạo các quy luật lôgíc trong tư duy, tránh sai lầm trong suy nghĩ và trình bày vấn đề.

19. Tôn giáo học đại cương                                                                  2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những tri thức khoa học cơ bản và tương đối có hệ thống về tôn giáo với tư cách là một hiện tượng xã hội phức tạp, có lịch sử phát triển lâu dài và ảnh hưởng nhiều chiều đến đời sống tinh thần của con người. Trên cơ sở các quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về tôn giáo, sinh viên có thể vận dụng để giải thích xu hướng vận động của tôn giáo trong lịch sử và hiện tại, đồng thời nắm vững và thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

20. Dân tộc học đại cương                                                                   2 TC

            Cung cấp những kiến thức cơ bản về dân tộc học: lịch sử phát triển của dân tộc học thế giới, các trường phái trong dân tộc học và lịch sử phát triển của dân tộc học Việt Nam; về cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam: đặc điểm của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, sự phân bố và các đặc trưng văn hoá tộc người ở Việt Nam, tính thống nhất và đa dạng của văn hoá tộc người Việt Nam, nguyên tắc cơ bản trong chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta, vị trí của vấn đề dân tộc trong tiến trình lịch sử dân tộc và trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

21. Cơ sở văn hoá Việt Nam                                                                 2 TC

            Cung cấp những khái niệm chung về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, về hệ thống các thành tố văn hóa Việt Nam và những đặc trưng của chúng. Học phần cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng, phương pháp tiếp cận, tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề của văn hóa Việt Nam.

22. Cơ sở ngôn ngữ học                                                                      2 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết ngôn ngữ học, làm nền tảng cho việc nghiên cứu, học tập các bộ môn của ngôn ngữ học học ở các lớp trên. Học phần cung cấp những tri thức căn bản về bản chất, chức năng, bản thể của ngôn ngữ, nguồn gốc của ngôn ngữ, mối quan hệ ngôn ngữ - tư duy, về hệ thống và các cấp bộ, đơn vị của ngôn ngữ; những tri thức căn bản, mở đầu về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa của ngôn ngữ và trong một chừng mực nhất định, một số vấn đề về ngữ dụng.

23. Chính trị học đại cương                                                                 2 TC

            Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của chính trị học: khái niệm, nguồn gốc và bản chất của chính trị. Giúp sinh viên làm rõ những vấn đề của chính trị học: quyền lực chính trị, quan hệ và hoạt động chính trị; chủ thể và khách thể chính trị; thiết chế và tổ chức chính trị; văn hóa và ý thức chính trị.

24. Lịch sử các học thuyết kinh tế                                                       2 TC

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết tổng quát về các lý thuyết kinh tế trong lịch sử; giúp cho sinh viên có cơ sở lí luận trong nghiên cứu khoa học kinh tế và trong thực tiễn kinh tế. Học phần trình bày những vấn đề cơ bản của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế; các học thuyết kinh tế cổ đại, trung đại, cận đại và cổ điển; các học thuyết kinh tế hiện đại từ cuối thế kỷ XIX đến nay.

25. Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa                                                 2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về tiến trình lịch sử của tư tưởng XHCN; giúp sinh viên thấy được nguồn gốc và tiền đề lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học, sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Học phần trình bày quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng xã hội chủ nghĩa từ thời cổ đại đến nay; những trào lưu, những tác giả và tác phẩm tiêu biểu qua từng thời kỳ, đặc biệt là lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học - đỉnh cao của tư tưởng xã hội chủ nghĩa của nhân loại.

26. Lịch sử phong trào công nhân                                                       2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử phong trào công nhân thế giới, những điều kiện và qui luật phát  triển của giai cấp công nhân; thực trạng giai cấp công nhân hiện nay, những vấn đề về thực tiễn và lý luận của phong trào công nhân hiện nay.

27. Phương pháp luận NCKH                                                                2 TC

            Khái quát  bản chất của khoa học và nghiên cứu khoa học, nội dung và yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học, cách thức và các bước triển khai đề tài khoa học, viết công trình khoa học. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khoa học, về điều kiện, phương tiện, phương pháp, nguyên tắc và yêu cầu của hoạt động nghiên cứu khoa học; giúp sinh viên nâng cao năng lực nhận thức và nghiên cứu khoa học.

28. Đạo đức học đại cương                                                                  2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về đạo đức. Trên cơ sở nắm vững các khái niệm của đạo đức học, hiểu rõ quy luật của sự hình thành và phát triển đạo đức, đặc biệt là đạo đức mới, đạo đức cộng sản chủ nghĩa, sinh viên nâng cao được khả năng nhận thức, đánh giá và ứng dụng những kiến thức đã tiếp nhận được vào thực tiễn xây dựng đạo đức mới trong điều kiện hiện đại hoá xã hội Việt Nam.

29. Mỹ học đại cương                                                                          2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về mỹ học. Trên cơ sở đó giúp sinh viên biết cách sống và sáng tạo theo quy luật của cái đẹp; biết phân biệt các loại hình nghệ thuật; biết cách phân tích và đánh giá một tác phẩm nghệ thuật, xác định cho mình một lý tưởng thẩm mỹ tiên tiến, một thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh.

30. Lịch sử triết học Ấn Độ cổ - trung đại                                            2 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Ấn Độ thời kỳ cổ-trung đại: điều kiện lịch sử hình thành và phát triển; các trường phái; nội dung và đặc điểm tư tưởng triết học của các trường phái chủ yếu. Học phần cũng giúp sinh viên đánh giá những giá trị, những đóng góp và hạn chế của tư tưởng triết học Ấn Độ cổ - trung đại, qua đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong nghiên cứu triết học.

31. Lịch sử triết học Trung Quốc cổ-trung đại                                      2 TC    

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Trung Quốc trong thời kỳ cổ - trung đại: điều kiện lịch sử hình thành; các trường phái và các triết gia tiêu biểu; nội dung tư tưởng triết học của các trường phái và triết gia tiêu biểu qua các giai đoạn; đặc điểm của triết học Trung Quốc cổ - trung đại. Học phần cũng giúp sinh viên xác định những giá trị cơ bản và những đóng góp của triết học Trung Quốc cổ - trung đại đối với lịch sử tư tưởng nhân loại; đồng thời cũng thấy được những hạn chế của triết học Trung Quốc cổ - trung đại, từ đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong nghiên cứu triết học.

 32. Lịch sử tư tưởng Việt Nam                                                            2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử tư tưởng Việt Nam: điều kiện lịch sử hình thành và giai đoạn phát triển chủ yếu; nội dung và đặc điểm tư tưởng của các giai đoạn; những giá trị tích cực và những hạn chế của lịch sử tư tưởng Việt Nam. Qua nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam, sinh viên không những hiểu rõ nội dung tư tưởng mà còn hiểu về phong cách văn hoá, tư duy của người Việt; nắm được phương pháp nghiên cứu lịch sử tư tưởng, biết đánh giá khách quan khoa học và kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc

33. Lịch sử triết học Hylạp - Lamã cổ đại                                               2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học Hylạp - Lamã thời kỳ cổ đại: điều kiện lịch sử hình thành; những đặc điểm cơ bản; các trường phái và các triết gia tiêu biểu cùng với nội dung tư tưởng của họ. Học phần cũng giúp sinh viên biết vận dụng quan điểm duy vật biện chứng vào việc phân tích, đánh giá những giá trị, cũng như hạn chế của tư tưởng triết học Hylạp-Lamã cổ đại, từ đó nâng cao tư duy biện chứng khoa học trong nghiên cứu triết học.

34. Lịch sử triết học Tây Âu trung - cận đại                                           3 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử triết học Tây Âu ở hai thời kỳ trung cổ - phục hưng và cận đại: điều kiện ra đời và phát triển; đặc điểm của triết học Tây Âu thời kỳ trung cổ, phục hưng và cận đại; những trường phái và triết gia tiêu biểu thời kỳ này. Học phần cũng giúp sinh viên thấy những bước phát triển của triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng và cận đại so với triết học Hylạp cổ đại, nhưng vẫn nằm trong lôgíc chung của sự phát triển lịch sử triết học Tây Âu. Qua nghiên cứu, đánh giá triết học Tây Âu trung cổ, phục hưng và cận đại sinh viên nâng cao được năng lực tư duy khoa học và khả năng phân tích các trường phái triết học theo quan điểm mácxít.

 35. Lịch sử triết học cổ điển Đức                                                          2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của triết học cổ điển Đức; giúp sinh viên nắm được điều kiện ra đời, nội dung và đặc điểm của triết học cổ điển Đức; triết học cổ điển Đức trong sự phát triển của triết học nhân loại; nắm được phương pháp tư duy và nội dung tư tưởng triết học của các triết gia tiêu biểu. Qua nghiên cứu triết học cổ điển Đức, giúp sinh viên nâng cao khả năng phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa hcọ các trường phái triết học.

36. Sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin                              2 TC

            Giúp sinh viên có được những hiểu biết khái quát về điều kiện ra đời, quá trình hình thành và các giai đoạn phát triển của triết học Mác-Lênin; ý nghĩa lịch sử của sự ra đời triết học Mác-Lênin; qua đó lĩnh hội đầy đủ hơn các nguyên lý cơ bản của triết học Mác-Lênin theo quan điểm lịch sử, hình thành phương pháp nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo triết học Mác-Lênin.

37. Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại                                  2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về triết học phương Tây hiện đại trên lập trường mácxít: điều kiện lịch sử hình thành; các trào lưu cơ bản và nội dung của chúng; những hạt nhân hợp lý và những hạn chế,…Thông qua nghiên cứu triết học phương Tây hiện đại, sinh viên hiểu được mốI liên hệ của chúng với triết học phương Tây nói chung, triết học Mác nói riêng; hiểu đó như là một bộ phận của lịch sử triết học, một bộ phận của văn hoá nhân loại, có những giá trị nhất định cần tiếp thu; giúp sinh viên có phương pháp khoa học trong viêc nghiên cứu, đánh giá triết học phương Tây hiện đại.

38. Những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên                              2 TC

Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về các mặt bản thể luận, nhận thức luận, lôgíc học, phép biện chứng, đạo đức học nảy từ các phát minh mới nhất trong khoa học tự nhiên hiện đại, về mối quan hệ và sự tác động qua lại giữa các khoa học tự nhiên với nhau và với triết học, giúp sinh viên thấy rõ vai trò của triết học duy vật biện chứng đối với các khoa học tự nhiên. Học phần bao gồm: những vấn đề chung của triết học trong khoa học tự nhiên; sự phát triển của khoa học tự nhiên dưới tác động của tư duy triết học; nguyên tắc, đặc điểm của liên minh giữa triết học và khoa học tự nhiên; tiên đoán triết học và những biểu hiện của tiên đoán triết học trong lịch sử khoa học tự nhiên nói chung và trong một số khoa học tự nhiên nói riêng.

39. Phương pháp luận nghiên cứu lịch sử triết học                                  2 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nội dung, chức năng và nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử triết học, về cơ sở lý luận, các nguyên tắc và yêu cầu của công tác nghiên cứu lịch sử triết học; giúp cho sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá các học thuyết triết học trong lịch sử. Học phần trình bày khái quát vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu lịch sử triết học, khái niệm và nội dung phương pháp luận, các cơ sở của việc nghiên cứu lịch sử triết học, bản chất, đối tượng, chức năng và nhiệm vụ của lịch sử triết học, những quan điểm cơ bản của phương pháp luận mácxít và vấn đề phương pháp trong nghiên cứu lịch sử triết học.

40. Lịch sử mỹ học                                                                                    2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức nâng cao về lịch sử mỹ học, về tư tưởng mỹ học của các nhà triết học lớn trong lịch sử; từ đó giúp sinh viên nâng cao năng lực tư duy triết học. Học phần bao gồm kiến thức về quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng mỹ học trong lịch sử từ thời kỳ nguyên thủy đến khi xuất hiện của chủ nghĩa Mác; trong đó nêu bật những trào lưu, những đại biểu và những tác phẩm chủ yếu ở từng thời kỳ.

41. Lịch sử tư tưởng chính trị                                                                   2 TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về Lịch sử tư tưởng chính trị nhằm hỗ trợ cho việc học tập và nghiên cứu triết học. Học phần trình bày quá trình hình thành, phát triển và thay thế nhau của các tư tưởng chính trị tiêu biểu trong lịch sử loài người, các giai đoạn và đại biểu chủ yếu của tư tưởng chính trị trong lịch sử.

42. Chuyên đề Kinh tế-chính trị                                                                 2 TC

Mở rộng và nâng cao trình độ nhận thức những nội dung cơ bản của học phần kinh tế chính trị học. Học phần trình bày lý luận Mác-Lênin về kinh tế thị trường và sự vận dụng ở Việt Nam, sở hữu và các thành phần kinh tế trong kinh tế thị trường, vấn đề công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam, một số vấn đề kinh tế của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giới thiệu tác phẩm "Tư bản" của Mác và tác phẩm "Bàn về thuế lương thực" của Lênin.

43. Chuyên đề Chủ nghĩa Xã hội khoa học                                                 2 TC

Giúp sinh viên hiểu sâu và rộng hơn những vấn đề nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học; đồng thời nắm bắt cụ thể những tư tưởng của các nhà kinh điển về CNXH trong một số tác phẩm quan trọng. Học phần bao gồm: các chuyên đề về sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, về hình thái kinh tế cộng sản chủ nghĩa và thời đại ngày nay; tư tưởng về chủ nghĩa xã hội trong một số tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin.

44. Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam                                         2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về tính quy luật của sự ra đời và phát triển chính đảng vô sản ở Việt Nam; góp phần nâng cao trình độ nhận thức chính trị, phương pháp luận và năng lực tư duy của của sinh viên, đồng thời coi trọng giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Học phần bao gồm: những bài học lịch sử; lý luận cách mạng giải phóng dân tộc; lý luận về chiến tranh nhân dân giải phóng và bảo vệ tổ quốc; lý luận về thời kỳ quá độ và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam của Đảng; quá trình Đảng vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam và tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam để phát triển và làm phong phú thêm lý luận

45. Chuyên đề Xây dựng Đảng                                                                  2 TC

            Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng; những nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với xã hội; những nguyên tắc tổ chức, xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những vấn đề và những yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

46. Lôgíc biện chứng                                                                                 2 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức về lôgíc học biện chứng: đốI tượng cử lôgíc biện chứng; những nguyên tắc cơ bản của lôgíc học biện chứng; các cặp phạm trù cơ bản của lôgíc học biện chứng; sự hình thành và phát triển khái niệm; các hình thức cơ bản của tư duy lôgíc biện chứng. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản của lôgíc học biện chứng, sinh viên rèn luyện tư duy biện chứng và khả năng vận dụng vào trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn.

47. Triết học nâng cao 1                                                                            3 TC

            Trang bị cho sinh viên kiến thức sâu, có hệ thống của CNDVBC: thế giới giới quan DVBC; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức DVBC. Học phần giúp sinh viên rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng; nâng cao năng lực, khả năng vận dụng cac nguyên lý cơ bản cử triết học và việc nhân thức và lý giải những vấn đề của thực tiễn xã hội đang đặt ra.

48. Triết học  nâng cao 2                                                                           3 TC

            Trang bị cho sinh viên kiến thức sâu, có hệ thống của CNDVLS: lý luận hình thái kinh tế-xã hội; vấn đề dân tộc, giai cấp, nhân loại; vấn đề con người; vấn đề nhà nước; vấn đề ý thức xã hội và vai trò của nó trong sự phát triển xã hội. Học phần giúp sinh viên rèn luyện phương pháp tư duy biện chứng; nâng cao năng lực, khả năng vận dụng các nguyên lý cơ bản của triết học vào việc nhân thức, lý giải những vấn đề mà thực tiễn xã hội đang đặt ra.

49. Một số tác phẩm triết học của Mác, Ăngghen, Lênin 1                         2 TC

            Giới thiệu tư tưởng triết học trong một số tác phẩm của Mác và Ăngghen; qua đó giúp sinh viên nắm được có hệ thống điều kiện hình thành và phát triển của triết học Mác, các nguyên lý cơ bản của triết học Mác và ý nghĩa của các nguyên lý đó trong lịch sử cũng như hiện nay. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tìm tòi, phát hiện tư tưởng triết học khi đọc các tác phẩm kinh điển, cũng như khả năng tự phân tích, đánh giá, tổng hợp, khái quát các vấn đề triết học qua nghiên cứu sách báo.

50. Một số tác phẩm triết học của Mác, Ăngghen, Lênin 2                          2 TC

            Giới thiệu tư tưởng triết học trong một số tác phẩm của Lênin; qua đó giúp sinh viên nắm được có hệ thống sự phát triển các nguyên lý cơ bản của triết học Mác ở giai đoạn Lênin. Học phần rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tìm tòi, phát hiện tư tưởng triết học khi đọc các tác phẩm kinh điển, cũng như khả năng tự phân tích, đánh giá, tổng hợp, khái quát các vấn đề triết học qua nghiên cứu sách báo.

51. Lịch sử phép biện chứng mácxít                                                            2 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về những tiền đề, sự hình thành và phát triển của phép biện chứng mácxít; giúp cho sinh viên nâng cao năng lực tư duy biện chứng. Học phần bao gồm kiến thức về hoàn cảnh lịch sử và những tiền đề ra đời của phép biện chứng mácxít, về sự hình thành và những thời kỳ phát triển của phép biện chứng mácxít.

52. Phương pháp giảng dạy triết học                                                          2 TC

            Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất, nội dung, chức năng và nhiệm vụ của việc giảng dạy triết học; tạo điều kiện cho sinh viên làm quen với công tác này, qua đó giúp họ tích luỹ kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nâng cao trình độ dạy học của mình. Học phần khái quát về phương pháp giảng dạy và giảng dạy triết học, về nội dụng của các nguyên tắc giảng dạy triết học, về phương pháp giảng dạy các khái niệm, phạm trù, quy luật, nguyên lý triết học và nhóm các phương pháp giảng dạy triết học.

53. Chuyên đề Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội và sự

nhận thức con đường đi lên CNXH ở Việt Nam                             2 TC                                                                                  

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và có hệ thống của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, về bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; qua đó, nhận thức những nội dung cơ bản của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Học phần trình bày khái quát sự hình thành và những nguyên lý cơ bản của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, tư tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin về bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vai trò phương pháp luận của học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, tính tất yếu và nội dung của bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

54. Chuyên đề cách mạng KHKT và lực lượng sản xuất hiện đại                    2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật diễn ra từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay, vai trò của nó đối với sự hình thành và phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại; từ đó giúp sinh viên thấy được sự chín muồi về điều kiện và khả năng của chủ nghĩa xã hội. Học phần trình bày những tiền đề, bản chất, xu hướng, các giai đoạn đã và đang trải qua của cách mạng khoa học - kỹ thuật, vai trò của cách mạng khoa học - kỹ thuật đối với sự ra đời và phát triển của những lực lượng sản xuất hiện đại, tác động xã hội của những lực lượng sản xuất, của cách mạng khoa học - kỹ thuật và xu hướng xã hội chủ nghĩa.

55. Chuyên đề Nhận thức luận và phương pháp nhận thức khoa học           2 TC

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu của nhận thức luận duy vật biện chứng; giúp sinh viên nắm vững các phương pháp nhận thức khoa học, qua đó rèn luyện và nâng cao năng lực, trình độ tư duy khoa học. Học phần bao gồm: khái quát lịch sử và các vấn đề cơ bản của nhận thức luận; những tiền đề, nguyên lý và nguyên tắc của nhận thức luận mácxít; vấn đề phương pháp nhận thức và một số phương pháp nhận thức khoa học.

56. Chuyên đề Vấn đề con người trong triết học phương Tây hiện đại         2 TC

            Trang bị cho sinh viên kiến thức về tác động của phát triển xã hội đối với con người ở các nước phương Tây hiện đại, những biến đổi của vấn đề con người trong triết học phương Tây hiện đại; giúp sinh viên nắm bắt quan niệm về con người trong một số trào lưu  triết học phương Tây hiện đại, nhằm nâng cao năng lực và trình độ tư duy  triết học. Học phần trình bày tác động của sự phát triển xã hội đối với con người ở các nước phương Tây hiện đại, những biến đổi của vấn đề con người trong triết học phương Tây hiện đại, quan niệm về con người của một số trào lưu chủ yếu trong triết học phương Tây hiện đại.

57. Chuyên đề Tư tưởng triết học Phật giáo                                                2 TC

Giúp sinh viên hiểu sâu hơn về lịch sử, những tư tưởng triết học về thế giới và về nhân sinh của Phật giáo; từ đó thấy được những giá trị, những đóng góp cũng như hạn chế về mặt triết học của Phật giáo; góp phần nâng cao trình độ tư duy triết học của sinh viên. Học phần trình bày những tiền đề và tư tưởng triết học chủ yếu của Phật giáo về thế giới và về nhân sinh; những tư tưởng triết học cơ bản của các tông phái Phật giáo và ảnh hưởng của chúng ở Việt Nam.

58. Chuyên đề Tư tưởng triết học Nho giáo                                                 2 TC

            Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tư tưởng triết học Nho giáo; giúp sinh viên đánh giá những cống hiến cơ bản, đồng thời thấy được những hạn chế về mặt triết học của tư tưởng triết học Nho giáo; từ đó nâng cao tư duy biện chứng trong nghiên cứu triết học. Học phần trình bày những tiền đề lý luận và thực tiễn, góc nhìn và phương pháp của việc nghiên cứu phương diện triết học của Nho giáo; cơ sở xã hội và sự phát triển của Nho giáo; nội dung tư tưởng triết học Nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay.

59. Chuyên đề Tư tưởng triết học Việt Nam                                                 2 TC

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lịch sử và nội dung của tư tưởng triết học Việt Nam; từ đó giúp sinh viên có nhận thức đúng truyền thống tư tưởng của Dân tộc, nâng cao năng lực tư duy triết học. Học phần trình bày những tư tưởng triết học cơ bản của Việt Nam, nội dung triết học trong tư tưởng của một số nhà tưởng Việt Nam tiêu biểu.

60. Chuyên đề Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh                                            2 TC

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản về tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; góp phần nâng cao trình độ tư duy triết học và khả năng vận dụng lý luận vào thực tiễn cho sinh viên. Học phần bao gồm: những nội dung cơ bản của tư tưởng triết học Hồ Chí Minh; vận dụng phương pháp Hồ Chí Minh để hiểu sâu thêm về tư tưởng triết học của Người đang soi sáng nhận thức và chỉ dẫn hành động cho chúng ta trên con đường đổi mới và phát triển bền vững.

61. Chuyên đề Đạo đức học                                                                         2 TC   

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về đạo đức và vai trò của đạo đức; từ đó, giúp sinh viên nâng cao được khả năng nhận thức, đánh giá và ứng dụng kiến thức đạo đức học vào thực tiễn xây dựng đạo đức mới trong điều kiện hiện ở Việt Nam hiện nay. Học phần bao gồm: quan điểm của chủ nghĩa Mác về đạo đức; quy luật hình thành và phát triển của đạo đức; các dạng đạo đức xã hội trong lịch sử; tính quy luật của sự hình thành đạo đức mới và nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

62. Chuyên đề Lý luận về tôn giáo                                                               2 TC

Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về tôn giáo trên lập trường mácxít; từ đó giúp sinh viên có cách tiếp cận và phân tích khách quan về tôn giáo, về vai trò của tôn giáo trong đời sống xã hội. Học phần trình bày quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin và Hồ Chí Minh về nguồn gốc, bản chất, vai trò của tôn giáo, quan điểm, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước CHXHCN Việt Nam đối với tôn giáo.

 63. Thực tập, kiến tập                                                                                1 TC

            Giúp sinh viên tiếp cận và phân tích những hiện tượng xã hội từ việc vận dụng kiến thức chuyên ngành.

64. Thực tập tốt nghiệp                                                                              1 TC

            Tạo điều kiện cho sinh viên thâm nhập vào thực tế, bước đầu làm quen với các lĩnh vực công tác gần với chuyên ngành đào tạo, thu thập tài liệu thực tế và tư liệu để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, củng cố kiến thức chuyên ngành đã học.

65. Khóa luận tốt nghiệp                                                                             7 TC   


 Khoa Lý luận chính trị  05-03-2012  In
Chào mừng
Chào mừng đến với website Khoa Lý luận chính trị
Đang trực tuyến
  • Khách: 15
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 36,372
  • Thành viên mới nhất: thetuansapa

  • Số lượt truy cập:
Liên kết webCopyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 

--- A D V E R T I S E M E N T (click here) ---