Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 

Thông báo Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2018-2019


Thông báo về việc Khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo - Năm học 2018 - 2019

 

 Hoàng Kỳ Sơn  31-10-2018   In

Bổ sung, cập nhật đáp án ngân hàng câu hỏi thi/đề thi


Kế hoạch khảo sát Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017


Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018


Quy định chấm thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy

(Ban hành kèm theo QĐ số:322/QĐ-DHKH, ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) Tải Flile biểu mẫu chấm thi tại đây


Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018, Nhà trường sẽ tiến hành khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của tất cả các giảng viên (kể cả thỉnh giảng) tham gia giảng dạy trong học kỳ I, bằng phương pháp khảo sát trực tuyến thông qua Trang Thông tin đào tạo tín chỉ (http://cems-husc.hueuni.edu.vn)


V/v nhắc nhở sinh viên năm cuối trả lời khảo sát chất lượng đào tạo toàn khóa học

Thực hiện Kế hoạch ĐBCLGD năm học 2017-2018, Nhà trường đã tiến hành triển khai khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về chất lượng đào tạo toàn khóa học từ ngày 06/11/2017 đến ngày 25/11/2017 (công văn số 300/ĐHKH-KTĐBCLGD, ngày 01/11/2017). Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với việc cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn nhiều sinh viên chưa hoàn thành việc trả lời khảo sát theo đúng kế hoạch.


Thông báo về việc bổ sung, cập nhật đáp án ngân hàng câu hỏi thi/đề thi

Từ năm học 2010-2011, Nhà trường đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy tại Trường. Qua thời gian quản lý và khai thác, hệ thống ngân hàng câu hỏi thi/đề thi đã đáp ứng được yêu cầu trong công tác giảng dạy của giảng viên và đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Tuy nhiên, thực tế đáp án của một số học phần chưa chi tiết, chưa đáp ứng yêu cầu và cần phải bổ sung, cập nhật.


Thông báo Tình hình đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi năm học 2017-2018

Ngày 22/9/2017, Hiệu trưởng đã ban hành Thông báo số 251/TB-ĐHKH, về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2017-2018, đến nay đã có 28 học phần dưới đây đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi năm học 2017-2018.


Thông báo về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2017 – 2018

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về công tác khảo thí, Hiệu trưởng thông báo đến các khoa kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi năm học 2017 – 2018 

 

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---