Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục

0234.3834.856
 
Kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp 2017

Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017

(Thực hiện theo Công văn số 3943/GDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

 
TT Mã ngành Tên ngành đào tạo Số SVTN Số sinh viên phản hồi Chia theo tình trạng việc làm Tỉ lệ SVTN có việc làm/ Tổng số sinh viên phản hồi Số SVTN có việc làm chia theo khu vực làm việc
Tổng số Nữ Tổng số Nữ         Có việc làm Tiếp tục học Chưa có việc làm Nhà nước Tư nhân Tự tạo việc làm Có yếu tố nước ngoài
Đúng ngành đào tạo Liên quan đến ngành đào tạo Không liên quan đến ngành đào tạo
1        2

              3

    4

 5

    6

   7

     8

     9

    10

   11

   12

    13

    15

   16

    17

    18

1 7420101

Sinh học

22 12 21 11 3 8 7 2 1 95,24 5 9 0 4
2 7420201

Công nghệ sinh học

74 53 60 41 18 15 18 7 2 96,67 8 30 3 10
3 7440201

Địa chất học

21 9 17 8 3 4 2 3 5 70,59 1 6 2 0
4 7440102

Vật lý học

42 27 39 24 4 5 24 0 6 84,62 1 25 3 4
5 7440112

Hóa học

72 41 61 36 21 16 14 5 5 91,80 10 32 1 8
6 7440217

Địa lý tự nhiên

21 6 14 3 1 6 6 0 1 92,86 4 8 1 0
7 7440301

Khoa học môi trường

89 54 70 37 15 25 21 4 5 87,14 7 28 4

22

8 7460101

Toán học

28 21 27 21 2 11 7 2 5 81,48 6 11 0

3

9 7460112

Toán ứng dụng

13 7 12 6 2 8 1 0 1 91,67 1 10 0 0
10 7480201

Công nghệ thông tin

90 13 64 11 33 9 14 2 6 90,63 3 47 1 5
11 7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

48 6 47 6 25 14 5 2 1 97,87 0 31 3 10
12 7520501

Kỹ thuật địa chất

54 8 53 8 13 10 20 2 8 84,91 2 30 8 3
13 7520503

Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

19 6 18 6 2 8 5 2 1 94,44 3 6 1 5
14 7580101

Kiến trúc

93 16 78 15 37 22 4 1 14 82,05 2 46 11 4
15 7220104

Hán Nôm

7 5 5 4 0 2 0 2 1 80,00 1 0 0 1
16 7229020

Ngôn ngữ học

21 18 17 15 2 6 5 3 1 94,12 3 7 1 2
17 7229030

Văn học

112 102 85 76 12 35 26 4 8 90,59 20 45 5 3
18 7310608

Đông phương học

43 40 43 40 6 23 7 5 2 95,35 2 18 1 15
19 7229001

Triết học

43 33 34 27 1 6 10 6 11 67,65 4 10 1 2
20 7229010

Lịch sử

55 37 44 27 6 15 18 1 4 90,91 11 21 4 3
21 7310301

Xã hội học

48 33 44 30 5 24 5 3 7 84,09 5 20 3 6
22 7320101

Báo chí

112 75 87 59 28 29 16 2 12 86,21 32 34 4 3
23 7760101

Công tác xã hội

85 73 71 60 14 9 31 5 12 83,10 8 40 5 1
TỔNG 1212 695 1011 571 253 310 266 63 119 88,23 139 514 62

114

Danh sách này có 23 ngành đào tạo.

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.


 
--- a d v e r t i s e m e n t ---