Phòng Đào tạo Đại học

3823952, 3846490, 3833942
 

Bộ giáo dục đào tạo

Đại học Huế

Trường Đại học Khoa học Huế

Phòng Đào tạo Đại học- CTSV

Trang Thông tin Đào tạo Tín chỉ

Tiếp sức mùa thi

Thông tin Tuyển sinh

55 năm xây dựng và phát triển

Mạng giáo dục

Diễn đàn

Thông tin Thư viện

Tra cứu Tài liệu Tiếng Anh

Kho tư liệu tiếng Anh

Danh bạ điện thoại

Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin                                                5 TC

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                                             2 TC

3. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam                                                  3 TC

4. Tin học đại cương                                                                                                    3 TC

Trang bị cho sinh viên thuộc khối ngành KHXH những kiến thức cơ bản về tin học giúp sinh viên có khả năng sử dụng máy tính và các phần mềm thông dụng nhất. Bao gồm những nội dung sau: Một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính; các hệ điều hành MS DOS và WINDOWS; soạn thảo văn bản trên máy tính; sử dụng bảng tính Excel; sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet

5. Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới                                                                    2 TC

Những nội dung chính: quá trình tan rã của chế độ cộng sản nguyên thuỷ, sự xuất hiện nhà nước; nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ phương Đông; nhà nước và pháp luật chiếm hữu nô lệ phương Tây; nhà nước và pháp luật phong kiến phương Đông; nhà nước và pháp luật phong kiến phương Tây; nhà nước và pháp luật tư sản; nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa.

6. Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam                                                                  2 TC

Những nội dung chính: quá trình ra đời nhà nước đầu tiên ở Việt Nam - Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc; nhà nước và pháp luật thời kỳ đấu tranh chống lại chính sách đồng hoá của phong kiến Trung Hoa (179 TCN - 938); nhà nước và pháp luật thời kỳ phong kiến độc lập (938 - 1858); Nhà nước và pháp luật thời kỳ Pháp thuộc (1858 - 1945); Nhà nước và pháp luật từ Cách mạng tháng 8 đến nay.

7. Hiến pháp tư sản                                                                                                     2 TC

Những nội dung chính: những nội dung cơ bản về Hiến pháp tư sản (bản chất Hiến pháp tư sản, cách phân loại Hiến pháp tư sản, bảo vệ Hiến pháp trong nhà nước tư sản); đảng phái chính trị tư sản; những quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước (Nghị viện, Nguyên thủ quốc gia, Chính phủ, Toà án, Chính quyền địa phương).

8. Lý luận Nhà nước và pháp luật I                                                                              2 TC

Những nội dung chính: khái luận về khoa học lý luận về nhà nước và pháp luật và môn học lý luận về nhà nước và pháp luật; nguồn gốc, bản chất của nhà nước; chức năng, hình thức và bộ máy nhà nước; nhà nước chủ nô; nhà nước phong kiến; nhà nước tư sản; nhà nước xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền.

9. Lý luận Nhà nước và pháp luật II                                                                             2 TC

Những nội dung chính: nguồn gốc, bản chất của pháp luật; hình thức pháp luật; pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến; pháp luật tư sản; pháp luật xã hội chủ nghĩa; hình thức và hệ thống pháp luật Việt Nam; quy phạm pháp luật; quan hệ pháp luật; thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; ý thức pháp luật; pháp chế và trật tự pháp luật; điều chỉnh và cơ chế điều chỉnh pháp luật.

10. Văn bản pháp luật                                                                                                 2 TC

Những nội dung chính: khái niệm văn bản pháp luật; soạn thảo văn bản quản lý nhà nước; xây dựng văn bản pháp luật; soạn thảo một số loại văn bản quản lý thông dụng và kiểm tra, xử lý văn bản pháp luật.

11. Xã hội học đại cương                                                                                             2 TC

Giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, phát triển khoa học xã hội học, đối tượng và phương pháp nghiên cứu xã hội học. Một số lĩnh vực nghiên cứu xã hội học như: xã hội học đô thị và nông thôn, xã hội học hôn nhân và gia đình, xã hội học truyền thông, xã hội học văn hóa,....

12. Lịch sử văn minh thế giới                                                                                       2 TC

Giới thiệu tổng quan về sự hình thành, phát triển các nền văn minh trên thế giới, các thành tựu chủ yếu, vai trò, vị trí của các nền văn minh này trong tiến trình lịch sử nhân loại với những nội dung cụ thể sau: Văn minh Ai Cập, văn minh Lưỡng Hà, văn minh Ấn Độ, văn minh Trung Hoa, văn minh Hồi giáo, văn minh phương Tây từ cổ đại đến hiện đại.

13. Văn hóa Việt Nam đại cương                                                                                  2 TC

Bao gồm những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn hóa học và văn hóa Việt Nam trong lịch sử hình thành và phát triển từ nền tảng văn hóa, văn hóa truyền thống đến hiện đại như văn hóa Việt Nam thời kỳ tiền sử, sơ sử, thời kỳ đầu công nguyên, thời Đại Việt và thời hiện đại. Nội dung trọng tâm là văn hóa truyền thống và văn hóa Việt Nam chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại.

14 Tâm lý học đại cương                                                                                              2 TC

Gíơi thiệu những quy luật chung nhất của sự hình thành phát triển và vận hành tâm lý người, sự vận dụng vào giáo dục con người phát triển toàn diện. Học phần bao gồm các nội dung sau: cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lý người, hoạt động giao tiếp - bản thể của tâm lý người, sự hình thành nhân cách trí nhớ, tính cách, khí chất và xu hướng năng lực.

15. Lôgic học                                                                                                               2 TC

Bao gồm các nội dung: những vấn đề của lôgic truyền thống; một số nội dung của lôgic học hiện đại; lịch sử giao tiếp lôgic; những quy luật, những hình thức cơ bản của tư duy.

16. Tiếng Anh cơ bản 1                                                                                               3 TC

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản từ Unit 1 đến Unit 12, nhằm trang bị cho sinh viện những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giáo tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

17. Tiếng Anh cơ bản 2                                                                                               2 TC

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản từ Unit 13 đến Unit 21, nhằm trang bị cho sinh viện những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giáo tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

18. Tiếng Anh cơ bản 3                                                                                               2 TC

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản từ Unit 22 đến Unit 30, nhằm trang bị cho sinh viện những kiến thức cơ bản về ngữ pháp, các kỹ năng giáo tiếp thông dụng cùng với vốn từ vựng cần thiết cho giao tiếp. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất chương trình ngoại ngữ 7 năm giáo dục phổ thông.

19. Luật Hiến pháp I                                                                                                   2 TC

Những nội dung chính: nội dung cơ bản về ngành luật hiến pháp, khoa học luật hiến pháp và môn học luật hiến pháp; nội dung cơ bản về Hiến pháp; những nội dung cơ bản về chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, chính sách đối ngoại, quốc phòng và an ninh quốc gia của nước CHXHCN Việt Nam; nội dung cơ bản về địa vị pháp lý của công dân Việt Nam.

20. Luật Hiến pháp II                                                                                                  2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề cơ bản về bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; chế độ bầu cử; những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

21. Luật học so sánh                                                                                                   2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề chung về luật học so sánh; các hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới; pháp luật các nước chịu ảnh hưởng của luật tập quán; pháp luật các nước chịu ảnh hưởng của luật tôn giáo

22. Luật Hành chính I                                                                                                  2 TC

Những nội dung chính: ngành luật hành chính, khoa học luật hành chính; quy phạm pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật hành chính; những nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; những hình thức và phương pháp cơ bản trong quản lý hành chính nhà nước; vi phạm hành chính - trách nhiệm hành chính.

23. Luật Hành chính II                                                                                                2 TC

Những nội dung chính: thủ tục hành chính; địa vị pháp lý hành chính của các cơ quan hành chính; địa vị pháp lý hành chính của cán bộ, công chức; địa vị pháp lý hành chính của các tổ chức xã hội; địa vị pháp lý hành chính của công dân Việt Nam và nười nước ngoài; những biện pháp bảo đảm pháp chế và kỷ luật nhà nước xã hội chủ nghĩa trong quản lý hành chính nhà nước.

 24. Luật Hình sự I                                                                                                      3 TC

Những nội dung chính: nhận thức chung về luật hình sự; khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự; tội phạm và cấu thành tội phạm; các yếu tố cấu thành tội phạm; một số chế định khác về tội phạm; trách nhiệm hình sự và hình phạt; hệ thống hình phạt, các biện pháp tư pháp và án treo; quyết định hình phạt và các chế định có liên quan đến chấp hành hình phạt; trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội (hình phạt áp dụng, các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội).

25. Luật Hình sự II                                                                                                      2 TC

Các kiến thức về dấu hiệu pháp lý và đường lối xử lý đối với: các tội xâm phạm an ninh quốc gia; các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của con người; các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân; các tội xâm phạm sở hữu; các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình; các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về môi trường; các tội phạm về ma tuý; các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng và trật tự quản lý hành chính; các tội phạm về chức vụ; các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

26. Luật Dân sự I                                                                                                        3 TC

Những nội dung chính: vị trí, vai trò của Luật dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam; thời hiệu; chủ thể của Luật dân sự; khái niệm, đặc điểm của tài sản; phân loại tài sản và phân loại quyền tài sản; khái niệm về quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; căn cứ xác lập và chấm dứt quyền sở hữu; khái niệm về quyền thừa kế; thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Các kiến thức trong học phần này làm cơ sở, nền tảng để người học tiếp cận với Luật Thương mại, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật đất đai.

27. Luật Dân sự II                                                                                                       2 TC

Những nội dung chính: khái niệm và phân loại hợp đồng; các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng; giao kết, thực hiện, các biện pháp bảo đảm giao kết và thực hiện hợp đồng; sửa đổi, chấm dứt hợp đồng; một số hợp đồng dân sự thông dụng; các điều kiện làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại; trách nhiệm liên đới, trách nhiệm riêng rẽ; các trường hợp cụ thể của bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

 28. Luật Hôn nhân và gia đình                                                                                   2 TC

Những nội dung chính: khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình; quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình; sự phát triển của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam; các chế định cụ thể của Luật hôn nhân và gia đình: kết hôn, huỷ kết hôn trái pháp luật; quan hệ pháp luật giữa vợ và chồng; quan hệ giữa cha mẹ và con cái và giữa các thành viên khác trong gia đình; quan hệ cấp dưỡng; chấm dứt hôn nhân.

29. Luật Tố tụng hình sự                                                                                            3 TC

Những nội dung chính: khái niệm, nhiệm vụ và nguyên tắc cơ bản của Luật tố tụng hình sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; chứng cứ trong tố tụng hình sự; những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự; khởi tố vụ án; điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử sơ thẩm; xét lại bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật theo tục phúc thẩm; thi hành bản án và quyết định của Tòa án; xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật; thủ tục tố tụng những vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên và thủ tục áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

30. Luật Thương mại I                                                                                                 3 TC

Học phần này có các nội dung chính: Những vấn đề lý luận chung về Luật thương mại: vai trò của pháp luật kinh doanh, các quy luật kinh tế tác động vào nền kinh tế thị trường của Việt Nam; phạm vi, đối tượng áp dụng của Luật thương mại, nguồn của Luật thương mại...; Pháp luật về chủ thể kinh doanh gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, công ty, hợp tác xã.

31. Luật Thương mại II                                                                                               2 TC

Những nội dung chính: pháp luật về mua bán hàng hóa; dịch vụ trung gian thương mại; xúc tiến thương mại của thương nhân; đấu giá hàng hóa và đấu thầu hàng hóa, dịch vụ; vận chuyển, giao nhận và giám định hàng hóa; phá sản doanh nghiệp; các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại; thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại.

32. Luật Lao động                                                                                                       3 TC

Những nội dung chính: khái quát chung về Luật lao động ; quan hệ pháp luật lao động; địa vị pháp lý của công đoàn; thoả ước lao động tập thể; quản lý và thanh tra nhà nước về lao động; xử phạt vi phạm pháp luật lao động; việc làm và học nghề; hợp đồng lao động; tiền lương; thời giờ làm việc; thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động; an toàn lao động; vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội; khái niệm và đặc điểm của tranh chấp lao động, phân loại tranh chấp lao động, các nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động, trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp lao động, đình công và trình tự thủ tục giải quyết đình công.

33. Luật Tài chính                                                                                                        2 TC

Những nội dung chính: lý luận chung về tài chính và Luật tài chính; khái niệm luật tài chính, đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, quan hệ pháp luật tài chính; lý luận chung về Luật ngân sách nhà nước; chế độ pháp lý  về  quá  trình ngân sách nhà nước; pháp luật điều chỉnh về hoạt động thu và chi ngân sách nhà nước; chế độ pháp lý về  quản lý quỹ ngân sách nhà nước; chế độ pháp lý về  thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân sách nhà nước; Lý luận chung về  thuế và pháp luật thuế; chế độ pháp lý về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; chế độ pháp lý về thuế giá trị gia tăng; chế độ pháp lý về thuế tiêu thụ đặc biệt; chế độ pháp lý về thuế thu nhập; chế độ pháp lý về thuế đối với đất; chế độ pháp lý về thuế tài nguyên và thuế môn bài; pháp luật về xử lý vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.

34. Luật Ngân hàng                                                                                                     2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề lý luận cơ bản về ngân hàng và luật ngân hàng; địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; địa vị pháp lý của các  tổ chức tín dụng; pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng; chế độ dịch vụ thanh toán; pháp luật về quản lý ngoại  hối.

35. Luật Đất đai                                                                                                          2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật đất đai: khái niệm đất đai và Luật đất đai; các nguyên tắc cơ bản của Luật đất đai; nguồn của Luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; các yếu tố cấu thành quan hệ pháp luật đất đai; cơ sở làm  phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu nhà nước về đất đai; nội dung cơ bản của pháp luật đất đai về sở hữu nhà nước về đất đai; chế độ quản lý nhà nước về đất đai: khái niệm chung về cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; nội dung của chế độ quản lý nhà nước về đất đai; những vấn đề chung về địa vị pháp lý của người sử dụng đất; chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp; chế độ pháp lý nhóm đất phi nông nghiệp.

36. Luật Môi trường                                                                                                    2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề lý luận cơ bản về ngành luật môi trường; pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường; pháp luật về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học; quan hệ quốc tế trong lĩnh vực môi trường.

37. Luật Tố tụng dân sự I                                                                                           3 TC

Những nội dung chính: khái niệm và các nguyên tắc của Luật tố tụng dân sự; thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự của Toà án nhân dân; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng trong tố tụng dân sự; chứng minh, chứng cứ trong tố tụng dân sự; các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; án phí, chi phí tố tụng và lệ phí toà án; thủ tục giải quyết các vụ án dân sự: khởi kiện, thụ lý vụ án dân sự; chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án dân sự; xét xử sơ thẩm vụ án dân sự; xét xử phúc thẩm vụ án dân sự; xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân sự; thủ tục giải quyết các việc dân sự.

38. Công pháp quốc tế I                                                                                             2 TC

Những nội dung chính của học phần : Giới thiệu hệ thống luật quốc tế (khái niệm, đặc điểm, vai trò, mối quan hệ của luật quốc tế với luật quốc gia); Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế; Chủ thể luật quốc tế; Điều ước quốc tế; Biên giới, lãnh thổ quốc gia; Dân cư trong luật quốc tế.

39. Công pháp quốc tế II                                                                                            2 TC

Những nội dung chính: Học phần này giới thiệu các ngành luật cụ thể của luật quốc tế như : Luật ngoại giao, lãnh sự; Luật về các tổ chức quốc tế; Luật biển quốc tế; Luật hàng không; Giải quyết tranh chấp; Trách nhiệm pháp lý quốc tế.

40. Tư pháp quốc tế                                                                                                    3 TC

            Những nội dung chính: Các khái niệm cơ bản của Tư pháp quốc tế; Các quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài thuộc các lĩnh vực dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự quốc tế.

41. Luật thương mại quốc tế                                                                                      2 TC

Những nội dung chính: Học phần giới thiệu các quy định của luật thực định, các quan điểm học thuật trong khoa học Luật thương mại quốc tế, quá trình phát triển luật thương mại quốc tế, đặc biệt là đề cập đến những vấn đề mới như Nhà nước trong hoạt động, thương mại quốc tế, thương mại điện tử, hợp đồng chuyển giao công nghệ, đàm phán - ký kết hợp đồng mua bán quốc tế hàng hóa.

42. Luật tổ chức Toà án, Viện kiểm sát, Luật sư                                                          2 TC

Những nội dung chính: những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân; những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; những quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Luật sư.

43. Công tác hộ tịch                                                                                                    2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề cơ bản về công tác hộ tịch; đăng ký hộ tịch; quản lý nhà nước về hộ tịch, cán bộ tư pháp hộ tịch.

44. Quản lý  xung đột                                                                                                 3 TC

Những nội dung chính: khái niệm xung đột; kỹ năng giải quyết xung đột; các hình thức giải quyết xung đột; thực hành đàm phán.

45. Luật Khiếu nại tố cáo                                                                                            2 TC

            Những nội dung chính: những vấn đề cơ bản của Luật khiếu nại tố cáo; thẩm quyền giải quyết khiếu nại; trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính; khiếu nại và giải quyết định kỷ luật cán bộ công chức; những quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo.

 46. Công chức công vụ                                                                                               2 TC

            Những nội dung chính: những vấn đề lý luận về công chức; những quy định của pháp luật về công chức nhà nước; đào tạo bồi dưỡng công chức; chế độ hưu trí, thôi việc của cán bộ công chức; trách nhiệm kỷ luật và trách nhiệm vật chất của công chức nhà nước.

47. Nhà nước pháp quyền và dân chủ xã hội chủ nghĩa                                               2 TC

Những nội dung chính: lịch sử hình thành học thuyết nhà nước pháp quyền; nhà nước pháp quyền tư sản; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; dân chủ  và dân chủ xã hội  chủ nghĩa

48. Cải cách hành chính                                                                                               2 TC

Những nội dung chính: quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách hành chính; những quy định của pháp luật về cải cách hành chính; khái niệm cải cách hành chính, nội dung cải cách hành chính, mục tiêu cải cách hành chính; cải cách hành chính ở một số quốc gia trên thế giới; quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam; phương hướng cải cách hành chính trong thời gian tới.

49. Hương ước và quy ước trong quản lý cộng đồng                                                  2 TC

Những nội dung chính: lịch sử làng xã Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quá trình hình thành và phát triển của hương ước Việt Nam; vai trò của hương ước trong quản lý cộng đồng thời kỳ trước Cách mạng tháng 8; vấn đề xây dựng hương ước, quy ước văn hoá trong xã hội hiện đại.

50. Hoàn thiện bộ máy nhà nước                                                                                2 TC

Những nội dung chính: thực trạng tổ chức và hoạt động của Nhà nước CHXHCN Việt Nam trong thời gian qua và những quan điểm cơ bản xây dựng và hoàn thiện Nhà nước CHXHCN Việt Nam; những yêu cầu đòi hỏi đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước và những giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước.

51. Chính sách và pháp luật về quản lý biển và vùng ven biển                                     2 TC

               Những nội dung chính: Công ước Luật Biển 1982; Chính sách biển của Việt Nam; Hệ thống pháp luật trong nước về quản lý biển và ven biển.

52. Hoạt động lập pháp của Quốc hội                                                                          2 TC

Những nội dung chính: hoạt động lập pháp của Quốc hội: những quy định của pháp luật về  hoạt động lập pháp của Quốc hội, thực trạng hoạt động lập pháp của Quốc hội và những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội.

53. Pháp luật về giao thông đường bộ                                                                        2 TC

            Những nội dung chính: những khái niệm cơ bản; những quy tắc giao thông đường bộ; hệ thống biển báo giao thông đường bộ; vi phạm và xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ.

54. Luật hành chính so sánh                                                                                       2 TC

            Những nội dung chính: những vấn đề chung của hành chính so sánh; khái quát về hệ thống hành chính nước ngoài; hệ thống nguồn của luật hành chính; tổ chức hành chính trung ương; cơ quan quản lý và tự quản ở địa phương; công vụ nhà.

- Luật công chứng: - Chứng thực: Những quy định chung về chứng thực; Quản lý nhà nước về chứng thực ; Nhiệm vụ, quyền hạn của người thực hiện chứng thực; Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch và những vấn đề khác liên quan đến chứng thực

55. Công chứng, chứng thực                                                                                      2 TC

Những nội dung chính: Những quy định chung về công chứng, chứng thực; Tổ chức thực hiện công chứng, chứng thực; Thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch và những vấn đề khác liên quan đến công chứng, chứng thực.           

 56. Lý luận định tội danh                                                                                           3 TC

Những nội dung chính: khái quát chung về lý luận định tội danh (khái niệm định tội danh, cơ sở pháp lý của định tội danh, các giai đoạn của quá trình định tội danh); định tội danh theo các yếu tố cấu thành tội phạm; định tội danh trong một số trường hợp đặc biệt.

57. Khoa học điều tra hình sự                                                                                     2 TC

Những nội dung chính: đối tượng, nhiệm vụ và hệ thống của khoa học điều tra hình sự; dấu vết hình sự; công tác bảo vệ và khám nghiệm hiện trường; khám xét; hỏi cung bị can; lấy lời khai người làm chứng; nhận dạng; thực nghiệm điều tra; trưng cầu giam định.

58. Pháp luật hợp đồng                                                                                              2 TC

Những nội dung chính sau: các tranh chấp hợp đồng, giải quyết tranh chấp hợp đồng theo pháp luật của một số nước trên thế giới, những hạn chế và giải quyết tranh chấp hợp đồng theo pháp luật Việt Nam và giải quyết tranh chấp đối với một số loại hợp đồng cụ thể (có phiên tòa giả định).

59. Giải quyết án hôn nhân gia đình                                                                            2 TC

Những nội dung chính: đặc điểm công tác giải quyết án hôn nhân và gia đình, phạm vi áp dụng của Luật hôn  nhân và gia đình, kỹ năng giải quyết án hôn nhân và gia đình; thực tiễn giải quyết các loại án hôn nhân và gia đình (giải quyết các vụ án thuận tình ly hôn, giải quyết các vụ án ly hôn theo yêu cầu của một bên, giải quyết các trường hợp vi phạm các điều kiện kết hôn, giải quyết các vụ án xác định cha, mẹ, con).

60. Pháp luật về bình đẳng giới                                                                                   2 TC

Những nội dung chính: khái niệm chung (đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh, khái niệm về giới, giới tính, bình đẳng giới, nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới); lĩnh vực bình đẳng  giới và các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới (các lĩnh vực loại trừ phân biệt đối xử và bình đằng giới, các biện pháp hỗ trợ bình đẳng giới, lồng ghép giới, giáo dục, tuyên truyền, truyền thông); trách nhiệm bảo đảm bình đẳng giới và thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

61. Thi hành án dân sự                                                                                                2 TC

Những nội dung chính: những quy định chung về việc thi hành án dân sự; thủ tục thi hành án dân sự; các biện pháp cưỡng chế thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kháng nghị trong thi hành án dân sự, xử phạt vi phạm.

62. Giải quyết các trường hợp thừa kế                                                                        2 TC

Những nội dung chính: các phương thức thực hiện quyền thừa kế (khai nhận di sản, thỏa thuận, phân chia tài sản, khởi kiện yêu cầu chia tài sản); các dạng tranh chấp thừa kế phát sinh tại Tòa án (yêu cầu chia di sản thừa kế, tranh chấp thừa kế theo di chúc, xác nhận quyền thừa kế); di chúc và các yêu cầu, kết cấu của bản di chúc; những vấn đề cần giải quyết trong việc giải quyết các trường hợp thừa kế.

63. Pháp luật sở hữu trí tuệ                                                                                        2 TC

Những nội dung chính: sự xuất hiện khái niệm sở hữu trí tuệ; nội dung sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam (quyền tác giả và các quyền có liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hiện nay).

64. Tội phạm học                                                                                                         2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề lý luận cơ bản về tội phạm học; đặc điểm tội phạm học của các tội xâm phạm trật tự an toàn xã hội; đặc điểm tội phạm học của các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và tội phạm chức vụ; đặc điểm tội phạm học của các tội phạm ma tuý.

65. Một số vấn đề về tố tụng hình sự                                                                         2 TC

Những nội dung chính: dẫn độ và tương trợ tư pháp; chứng cứ trong tố tụng hình sự; một số vấn đề về biện pháp ngăn chặn; thủ tục rút gọn; một số vấn đề về công tố và quyền công tố; nguyên tắc tranh tụng; nguyên tắc bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai.

66. Pháp luật tương trợ tư pháp về hình sự                                                               2 TC

Những nội dung chính: phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; thẩm quyền của các cơ quan chức năng; nguyên tắc áp dụng pháp luật, trình tự, thủ tục thực hiện ủy thác tư pháp; quy định của pháp luật về dẫn độ, chuyển giao người bị kết án phạt tù

67. Giám định pháp y tâm thần                                                                                   2 TC

Môn giám định pháp y tâm thần là môn bổ trợ cho chuyên ngành Tư pháp - dân sự. Môn học đề cập đến các phương pháp giám định, các loại bệnh tâm thần và kết luận giám định để xem xét trách nhiệm pháp lý của cá nhân khi có hành vi vi phạm pháp luật.

68. Tâm lý tư pháp                                                                                                      2 TC

Môn tâm lý tư pháp nhằm cung cấp những kiến thức về diễn biến tâm lý của bị can, bị cáo, trên cơ sở đó những người có thẩm quyền lập kế hoạch lấy lời khai, hỏi cung bị can, bị cáo phù hợp. Môn học này có ý nghĩa quan trọng cho các cán bộ làm công tác điều tra, truy tố, xét xử.

69. Giám định pháp y                                                                                                   2 TC

Nội dung chính: giám định pháp y là môn học bổ trợ cho chuyên ngành Tư pháp - dân sự. Các phương pháp giám định, giám định trong các trường hợp cụ thể và kiến thức về giám định giúp cho sinh viên hiểu được các kết luận giám định các vụ án hình sự, dân sự.

70. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu                                               2 TC

Những nội dung chính: khái quát chung về hải quan và quy chế pháp lý (khái niệm, quy chế, trình tự thủ tục hải quan, nguyên tắc và quá trình phát triển thủ tục hải quan); quy trình thủ tục hải quan và chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (thủ tục đối với hàng hóa thông thường, thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu, đối với hàng XNK tại chỗ, đối với hàng hóa chuyển cửa khẩu, đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất và tạm xuất tái nhập, hàng quá cảnh); các điều ước về thủ tục hải quan (khái quát, nội dung các công ước).

71. Pháp luật an sinh xã hội                                                                                        2 TC

Những nội dung chính: lý luận chung về luật an sinh xã hội (pháp luật an sinh xã hội trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quan hệ pháp luật an sinh xã hội); nội dung cơ bản của luật an sinh xã hội; chế độ bảo hiểm xã hội (chế độ ưu đãi xã hội, chế độ cứu trợ xã hội, tranh chấp an sinh xã hội và giải quyết tranh chấp về an sinh xã hội).

72. Luật doanh nghiệp                                                                                                2 TC

Những nội dung chính: cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ban hành Luật doanh nghiệp 2005; những điểm mới của Luật doanh nghiệp 2005 so với Luật doanh nghiệp năm 1999; một số nhận xét và giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng của Luật doanh nghiệp trong thực tiễn.

73. Luật kinh tế quốc tế                                                                                              3 TC

Môn học đề cập đến các vấn đề sau: những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế (quan hệ kinh tế quốc tế và nền kinh tế thế giới, các kiểu chiến lược kinh tế đối ngoại của các quốc gia, những quan điểm của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay); quan hệ thương mại quốc tế về hàng hóa và dịch vụ (một số vấn đề chung về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế, quan hệ thương mại quốc tế về dịch vụ); quan hệ đầu tư quốc tế (tổng quan, quan hệ trong lĩnh vực viện trợ phát triển chính thức ODA, trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, WTO; hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế (hội nhập kinh tế khu vực, hội nhập kinh tế quốc tế).

74. Pháp luật về thị trường chứng khoán                                                                   2 TC

Những nội dung chính: tổng quan về chứng khoán và thị trường chứng khoán; pháp luật về phát hành và kinh doanh chứng khoán; pháp luật về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán tập trung; pháp luật về công ty chứng khoán; pháp luật về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán.

75. Luật đầu tư                                                                                                           2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề chung về đầu tư và luật đầu tư; các biện pháp khuyến khích đầu tư; các biện pháp bảo đảm đầu tư; biện pháp khuyến khích và bảo đảm đầu tư trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết; luật đầu tư của một số nước trên thế giới.

76. Pháp luật xuất khẩu lao động                                                                               2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề lý luận cơ bản về xuất khẩu lao động; nội dung pháp luật lao động về xuất khẩu lao động (những quy định của pháp luật về doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người lao động đi xuất khẩu lao động, những quy định về tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng xuất khẩu lao động, quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu lao động, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về xuất khẩu lao động và giải quyết tranh chấp về xuất khẩu lao động).

77. Giải quyết tranh chấp đất đai                                                                                2 TC

Những nội dung chính: khái niệm chung về tranh chấp đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai; nguyên tắc giải quyết tranh chấp đất đai; ý nghĩa pháp lý của hợp đồng giải quyết tranh chấp đất đai; cơ sở pháp lý của hoạt động giải quyết tranh chấp đất đai (thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan quản lý nhà nước, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính, đường lối giải quyết một số loại  tranh chấp đất đai).

78. Luật biển                                                                                                               2 TC

Những nội dung chính: Môn học cung cấp những kiến thức mở rộng về Luật biển, môn học chủ yếu tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: giới thiệu tổng quát về Công ước 1982 về Luật biển; vấn đề thực thi Công ước Luật biển 1982 tại Việt Nam; phân định biển và thực tiễn; vấn đề hợp tác khai thác và quản lý những vùng biển chung; giải quyết tranh chấp về biển và thực tiễn; giới thiệu dự thảo Luật biển Việt Nam.

79. Luật quốc tế về môi trường                                                                                  2 TC

Những nội dung chính: tình hình và những thách thức về môi trường toàn cầu; khái niệm, chủ thể, nguồn và nguyên tắc của Luật môi trường quốc tế; quy định pháp lý quốc tế về bảo vệ môi trường biển; bảo vệ môi trường nước trên đất liền; quy định pháp lý quốc tế về bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ khí quyển, khí hậu; bảo vệ rừng; trách nhiệm của các quốc gia trong việc thực thi các điều ước quốc tế về môi trường; giải quyết tranh chấp liên quan đến môi trường.

80. Pháp luật về bảo hiểm thương mại                                                                        2 TC

Những nội dung chính: những vấn đề chung về bảo hiểm thương mại; chế độ pháp lý về hợp đồng bảo hiểm thương mại; các chế độ bảo hiểm thương mại và giải quyết tranh chấp trong bảo hiểm thương mại

81. Hợp đồng lao động                                                                                               2 TC

Những nội dung chính: khái quát chung về hợp đồng lao động; quá trình thực hiện hợp đồng lao động; trường hợp thay đổi hợp đồng lao động; điều chuyển lao động; tạm hoãn hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng lao động; xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết tranh chấp về hợp đồng lao động.

82. Quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp                                                    2 TC

            Nội dung của môn học bao gồm các nội dung chính sau: khái niệm về quản trị doanh nghiệp; vai trò của quản trị doanh nghiệp; các thành tố trong quản trị doanh nghiệp; các quy định về quản trị doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp; nhu cầu hoàn thiện các quy định về quản trị doanh nghiệp.

83. Pháp luật quy hoạch,  kế hoạch sử dụng đất                                                         2 TC

Những nội dung chính: khái niệm chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; những nội dung cơ bản của pháp luật về hoạt động xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (nguyên tắc, căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trình tự, thẩm quyền xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, một số vấn đề về thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số địa phương và trong phạm vi cả nước).

 84. Kiến tập, niên luận                                                                                               2 TC

Sau khi học xong các học phần  thuộc khối kiến thức cơ sở của ngành, sinh viên sẽ đi kiến tập tại các cơ quan, tổ chức, chủ yếu tại các cơ quan tư pháp, các cơ quan chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Thời gian kiến tập là 01 tháng. Trong thời gian kiến tập các sinh viên sẽ làm quen với công việc của các cơ quan, tổ chức nơi sinh viên kiến tập, tìm hiểu tổ chức và hoạt động và thực hiện một số công việc đơn giản của các cơ quan, tổ chức này. Trong thời gian kiến tập, sinh viên viết niên luận về một đề tài trong danh mục đề tài niên luận mà khoa đã cung cấp hoặc ngoài danh mục đề tài niên luận nhưng được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn

85. Thực tập tốt nghiệp                                                                                              2 TC

Sau khi học xong các học phần  thuộc khối kiến thức chuyên ngành, sinh viên sẽ đi thực tập tốt nghiệp tại các cơ quan, tổ chức, chủ yếu tại các cơ quan tư pháp, các cơ quan chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Thời gian thực tập tốt nghiệp là 01 tháng. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp các sinh viên tìm hiểu tổ chức, hoạt động và thực hiện một số công việc chuyên môn liên quan đến lĩnh vực pháp luật của các cơ quan, tổ chức này. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, sinh viên viết thu hoạch thực tập tốt nghiệp về một đề tài trong danh mục đề tài thu hoạch thực tập tốt nghiệp mà khoa đã cung cấp hoặc ngoài danh mục đề tài thu hoạch thực tập tốt nghiệp nhưng được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn

 86. Khoá luận tốt nghiệp                                                                                           7 TC


Ý kiến phản hồi
Chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến phản hồi
Vui lòng Đăng nhập để gửi ý kiến phản hồi.
name
content
Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.