Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông báo v/v tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai (bằng thứ hai) hệ chính quy dành cho sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên Đại học

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-ĐHH ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Giám đốc Đại học Huế ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Trường Đại học Khoa học, Nhà trường thông báo tuyển sinh Đại học chương trình thứ hai (bằng thứ hai) hệ chính quy như sau:

 1. Tên ngành tuyển sinh: Quản lý nhà nước
 2. Đối tượng, điều kiện được học chương trình thứ hai
 • Là sinh viên đại học hệ chính quy tập trung của Đại học Huế, đã kết thúc học kỳ I năm học đầu tiên của chương trình thứ nhất.
 • Điểm trung bình chung tích lũy ở chương trình thứ nhất không thuộc diện xếp hạng học lực yếu tại thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.
 • Ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất và không đang theo học chương trình thứ hai khác;
 • Thời gian đào tạo ở chương trình thứ hai không dài hơn so với chương trình thứ nhất.
 • Trong quá trình sinh viên học cùng lúc hai chương trình, nếu điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 2,00 của chương trình thứ hai, phải dừng học thêm chương trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo;
 • Sinh viên chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai nếu có đủ điều kiện tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.
 1. Thời gian và kế hoạch học tập
 • Thời gian tối đa được phép học đối với sinh viên học cùng lúc hai chương trình là thời gian tối đa quy định cho chương trình thứ nhất. Khi học chương trình thứ hai, sinh viên được bảo lưu điểm của những học phần có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương trình thứ nhất. Quá thời gian nêu trên, sinh viên không tốt nghiệp chương trình thứ hai thì được cấp bảng điểm học tập các học phần đã tích lũy.
 • Kế hoạch học tập chương trình thứ hai tuân thủ kế hoạch chung của Trường Đại học Khoa học và quy định của Quy chế đào tạo hiện hành.
 • Hoàn thành khóa học được cấp bằng Cử nhân ngành theo học.
 1. Thủ tục, hồ sơ đăng ký học chương trình thứ hai
 • Đơn đăng ký học chương trình thứ hai (theo mẫu của Trường ĐHKH).
 • Bảng điểm tích lũy của chương trình đào tạo thứ nhất tại thời điểm đăng ký học do Trường mà sinh viên đang học tập cấp.
 1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019.
 2. Nội dung khác
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, những sinh viên đủ điều kiện học chương trình thứ hai sẽ nhận Quyết định trúng tuyển chương trình thứ hai tại Phòng Đào tao đại học Trường Đại học Khoa học.
 • Những sinh viên được học chương trình thứ hai sẽ thực hiện việc đăng ký học, đánh giá kết quả, xếp hạng học tập và xét công nhận tốt nghiệp theo các quy định hiện hành.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo Đại học Trường Đại học Khoa học, điện thoại 0234.3823952 hoặc 0234.3846490./.

Người đăng: Phòng Đào tạo Đại học