Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên

Thông báo v/v công bố lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020

Chi tiết xem tại nội dung đính kèm:

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (Sinh viên trường Đại học Khoa học)

LỊCH THI HỌC KỲ 1 (Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ)

Người đăng: Phòng Đào tạo Đại học