Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đảng ủy

Giới thiệu

BÍ THƯ

Võ Thanh Tùng

 

PHÓ BÍ THƯ

Trần Ngọc Tuyền

BAN THƯỜNG VỤ

1. Võ Thanh Tùng

2. Trần Ngọc Tuyền

3. Bùi Quang Vũ

4. Nguyễn Thế Phúc

 

ĐẢNG ỦY VIÊN

5. Nguyễn Trường Thọ

6. Hoàng Nguyễn Tuấn Minh

7. Phan Tuấn Anh

8. Trần Thanh Lương

9. Lê Văn Tường Lân

10. Nguyễn Hoàng Hà

11. Nguyễn Minh Trí

12. Dương Quang Hiệp

13. Phan Quốc Hải

14. Nguyễn Ngọc Tùng

15. Huỳnh Thị Ánh Phương

 

CÁC BAN THAM MƯU CỦA ĐẢNG ỦY

 

I. ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY

1. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

Đồng chí Bùi Quang Vũ, UVTV Đảng ủy; Bí thư chi bộ Khoa Toán.

2. Phó Chủ nhiệm

Đồng chí Phan Tuấn Anh, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính.

3. Các ủy viên

 • Đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng khoa Lý luận chính trị.
 • Đồng chí Trương Đình Trọng, Phó trưởng khoa Địa lý - Địa chất.
 • Đồng chí Nguyễn Đăng Trường, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Tổ chức và Hành chính.

II. BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY

1. Trưởng ban

Đồng chí Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2. Phó Trưởng ban

Đồng chí Trần Ngọc Tuyền, Phó Bí Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

3. Các ủy viên

 • Đồng chí Bùi Quang Vũ, UVTV, CN UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ Khoa Toán.
 • Đồng chí Nguyễn Thế Phúc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận chính trị.
 • Đồng chí Phan Tuấn Anh, Đảng ủy viên, PCN UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính.

III. BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY

1. Trưởng ban

Đồng chí Nguyễn Thế Phúc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lý luận chính trị.

2. Phó Trưởng ban

Đồng chí Phan Tuấn Anh, Đảng ủy viên, PCN UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính.

3. Các ủy viên

 • Đồng chí Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn trường; Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.
 • Đồng chí Phan Quốc Hải, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Báo chí - Truyền thông.
 • Đồng chí Dương Quang Hiệp, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Lịch sử.
 • Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin.
 • Đồng chí Huỳnh Thị Ánh Phương, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ Khoa XHH & CTXH.

IV. BAN CHUYÊN MÔN ĐẢNG ỦY

1. Trưởng ban

Đồng chí Trần Ngọc Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

2. Phó Trưởng ban

Đồng chí Bùi Quang Vũ, UVTV, CN UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ Khoa Toán.

3. Các ủy viên

 • Đồng chí Phan Tuấn Anh, Đảng ủy viên, PCN UBKT Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức và Hành chính.
 • Đồng chí Lê Văn Tường Lân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Đào tạo đại học.
 • Đồng chí Trần Thanh Lương, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Đào tạo đại học và Công tác sinh viên.
 • Đồng chí Nguyễn Trường Thọ, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Khoa học công nghệ – Hợp tác quốc tế.
 • Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng, Đảng ủy viên; Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Kiến trúc.
 • Đồng chí Nguyễn Minh Trí, Đảng ủy viên;, Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Sinh học.

V. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

1. Phụ trách Văn phòng

Đồng chí Võ Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.

2. Chuyên viên Văn phòng

Đồng chí Nguyễn Đăng Trường.

 

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ VÀ CÁC PHONG TRÀO CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

1. Đồng chí Võ Thanh Tùng phụ trách các đơn vị: Điện, Điện tử và Công nghệ vật liệu, KHTC & CSVC, Trung tâm Tin học, Hội CCB.

2. Đồng chí Trần Ngọc Tuyền phụ trách các đơn vị: Hóa học, Môi trường, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung, Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn.

3. Đồng chí Bùi Quang Vũ phụ trách các đơn vị: Toán, Địa lý – Địa chất và Phong trào thể thao.

4. Đồng chí Nguyễn Thế Phúc phụ trách đơn vị Lý luận chính trị và Khoa Ngữ văn

5. Đồng chí Phan Tuấn Anh phụ trách các đơn vị: Tổ chức và Hành chính, Trung tâm Thông tin và Thư viện.

6. Đồng chí Lê Văn Tường Lân phụ trách các đơn vị: Đào tao sau đại học và phụ trách tổ chức Công đoàn Trường.

7. Đồng chí Trần Thanh Lương phụ trách đơn vị Đào tạo đại học và Công tác sinh viên; Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục.

8. Đồng chí Phan Quốc Hải phụ trách đơn vị Báo chí – Truyền thông.

9. Đồng chí Nguyễn Minh Trí phụ trách đơn vị Sinh học, Trung tâm Nghiên cứu quản lý và Phát triển vùng Duyên hải và Viện nghiên cứu hoạt chất sinh học.

10. Đồng chí Nguyễn Trường Thọ phụ trách đơn vị Khoa học công nghệ – Hợp tác quốc tế.

11. Đồng chí Hoàng Nguyễn Tuấn Minh phụ trách đơn vị Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và phong trào văn nghệ.

12. Đồng chí Dương Quang Hiệp phụ trách đơn vị Lịch sử.

13. Đồng chí Huỳnh Thị Ánh Phương phụ trách đơn vị XHH &CTXH.

14. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà phụ trách đơn vị Công nghệ thông tin.

15. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tùng phụ trách đơn vị Kiến trúc và Trung tâm Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Ứng dụng Địa chất.