xem điểm thi lớp 10

Đại học Huế

Trang thông tin đào tạo tín chỉ

Thu Lệ Phí

Thu học phí cao học

Trung Tâm Khoa học Xã hội & Nhân văn

Trung tâm Thông Tin Thư viện

Khoa Môi trường

Khoa Vật lý

Bộ môn Điện tử - Viễn thông

Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển vùng duyên hải

Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS


Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần

1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin                                                   5 TC

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh                                                                                             2 TC

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam                                                  3 TC

4. Tin học đại cương                                                                                                    3 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về máy tính, kỹ năng sử dụng máy tính và ngôn ngữ lập trình Pascal.

5. Cơ sở Toán                                                                                                              2 TC

Nội dung của học phần được bố trí theo 6 chương. Đó là các chương về Lôgic toán và tập hợp, Ánh xạ, Quan hệ, Số tự nhiên và số nguyên, Số hữu tỉ, số thực và số phức, Đa thức.

6. Đại số tuyến tính                                                                                                     3 TC

Nội dung của học phần được bố trí theo 6 chương gồm: Không gian vectơ, Ma trận và ánh xạ tuyến tính, Định thức và hệ phương trình tuyến tính, Chéo hoá tự đồng cấu, Không gian vectơ Euclid, Dạng toàn phương.

7. Phép tính Vi tích phân hàm một biến                                                                       4 TC

Dãy số, chuỗi số. Giới hạn và liên tục của hàm một biến số, xây dựng các hàm sơ cấp. Đạo hàm và vi phân hàm một biến, công thức Taylor. Định nghĩa tích phân xác định, tích phân suy rộng, chứng minh các định lý cơ bản của tích phân, rèn luyện các phương pháp tính tích phân. Nghiên cứu dãy, chuỗi hàm, chuỗi luỹ thừa.

8. Phép tính Vi phân hàm nhiều biến                                                                           3 TC

Định nghĩa đạo hàm riêng cấp 1 và cấp cao của hàm nhiều biến, khai triển Taylor, nghiên cứu cực trị, cực trị có điều kiện. Ứng dụng phép tính vi phân hàm nhiều biến để khảo sát các đối tượng hình học như đường, mặt trong không gian.

9. Phép tính Tích phân hàm nhiều biến                                                                        2 TC

      Xây dựng định nghĩa chặt chẽ về tích phân bội của hàm nhiều biến. Đưa tích phân bội về tích phân lặp. Giới thiệu công thức đổi biến trong tích phân bội. Định nghĩa tích phân phụ thuộc tham số, sự liên tục và tính khả vi của tích phân phụ thuộc tham số. Định nghĩa tích phân đường, mặt, ý nghĩa thực tế, cách tính cùng các kết quả cơ bản.

10. Vật lý đại cương 1 (A)                                                                                      2 TC     

Động học chất điểm, động lực học chất điểm, công và năng lượng, định luật vạn vật hấp dẫn, chuyển động quay, thuyết tương đối hẹp, nhiệt độ, nhiệt và nguyên lý 1 nhiệt động lực học, thuyết động lực học chất khí, Entropy và nguyên lý 2 nhiệt động lực học, chất rắn và chuyển pha.

11. Vật lý đại cương 2 (A)                                                                                           2 TC

Điện trường trong chân không, vật dẫn trong điện truờng, năng lượng của điện trường, dòng điện không đổi, dòng điện trong môi trường, từ trường trong chân không, chuyển động của hạt tích điện trong điện trường-từ trường, cảm ứng điện từ, cở sở của lý thuyết Maxwell với trường điện từ.

12. Pháp luật Việt nam đại cương                                                                                2 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức có hệ thống về nhà nước và pháp luật nói chung, về các ngành luật cụ thể của hệ thống pháp luật Việt Nam; giúp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng hơn với các môn học khác có liên quan đến pháp luật; góp phần phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật và tăng cường giáo dục lối sống phù hợp với các qui định pháp luật trong sinh viên. Học phần khái quát những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, về qui phạm pháp luật và bản qui phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, trách nhiệm pháp lý và pháp chế xã hội chủ nghĩa; nội dung chính của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

13. Xã hội học đại cương                                                                                             2 TC

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản và có hệ thống về xã hội học; giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu những ngành khoa học cụ thể và vận dụng tri thức xã hội học vào các lĩnh vực hoạt động thực tiễn. Nội dung học phần bao gồm đối tượng, chức năng, lịch sử hình thành, sự phát triển và cấu trúc của xã hội học; hệ thống các khái niệm, nguyên lý cơ bản và các chuyên ngành của xã hội học; một số phương pháp nghiên cứu cơ bản của xã hội học; quan hệ giữa xã hội học với các vấn đề xã hội.

14. Tâm lý học đại cương                                                                                             2 TC

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản của tâm lý học; giúp sinh viên nắm bắt sự hình thành, bản chất, vai trò và tính quy luật của các quá trình tâm lý, các phương pháp nghiên cứu tâm lý. Qua đó, cung cấp cơ sở tâm lý học cho những khái quát triết học về ý thức, nhận thức, tư duy và nhân cách. Học phần bao gồm: những vấn đề cơ bản của tâm lý học; đặc trưng, cơ cấu tâm lý và ý thức cá nhân; vai trò của lao động và ngôn ngữ trong sự phát triển tâm lý cá nhân; những quy luật cơ bản của các quá trình tâm lý cá nhân; đặc điểm loại hình  tâm lý cá nhân và đặc điểm tâm lý lứa tuổi trẻ em.

15. Văn hoá Việt Nam đại cương                                                                                  2 TC

Trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quát về nguồn gốc và bản chất của văn hóa, về lịch sử, đặc điểm và nét riêng của văn hóa Việt Nam. Giúp sinh viên nắm bắt cấu trúc và xu hướng phát triển hiện nay của văn hóa Việt Nam.

16. Anh văn căn bản 1                                                                                                3 TC

Được học ở HK1 với 3 tín chỉ gồm 45 tiết lên lớp và giáo trình sử dụng là BASIC ENGLISH I, nội dung của học phần “Ngoại ngữ cơ bản 1” từ Unit 1 – Unit 12 (có lồng ghép một số câu dịch đơn giản về chuyên ngành).

17. Anh văn căn bản 2                                                                                                2 TC

Được học ở HK2 với 2 tín chỉ gồm 30 tiết lên lớp và giáo trình sử dụng là BASIC ENGLISH I, nội dung của học phần “Ngoại ngữ cơ bản 2” từ Unit 13 – Unit 21 (có lồng ghép một số bài đọc ngắn về chuyên ngành).

18. Anh văn căn bản 3                                                                                                2 TC

Được học ở HK3 với 2 tín chỉ gồm 30 tiết lên lớp và giáo trình sử dụng là BASIC ENGLISH I, nội dung của học phần “Ngoại ngữ cơ bản 3” từ Unit 22 – Unit 30 (có lồng ghép một số bài đọc ngắn về chuyên ngành có cấu trúc ngữ pháp và từ vựng nâng cao).

19. Phương pháp lập trình                                                                                          3 TC

Học phần gồm 4 chương với nội dung về giao tiếp File, đệ quy, quy hoạch động và giải gần đúng một số bài toán quen thuộc.

20. Xác suất thống kê                                                                                                 3 TC

Xác suất của biến cố ngẫu nhiên, Biến ngẫu nhiên, Véctơ ngẫu nhiên, Các định lý giới hạn. Lý thuyết mẫu, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thiết thống kê, Tương quan và Hồi quy.

21. Phương pháp tính                                                                                                 3 TC

Sai số, nội suy, các phương pháp xấp xỉ, giải phương trình đại số, phương trình vi tích phân, phương trình đạo hàm riêng.

22. Anh văn chuyên ngành                                                                                          2 TC

Giới thiệu một số mẫu câu thường dùng trong cách chứng minh toán học, sau đó thực hành đọc và dịch một số bài báo trong một số chuyên ngành về Toán.

23. Đại số tuyến tính nâng cao và Hình học giải tích                                                    3 TC

Nội dung của học phần được bố trí theo 5 chương. Đó là các chương về Dạng chuẩn Jordan và không gian Unita, Không gian Afin, Không gian Euclid, Đường bậc hai trong mặt phẳng Euclid E2, Mặt bậc hai trong mặt phẳng Euclid E3.

24. Giải tích nâng cao                                                                                                  2 TC

Bổ sung cho sinh viên các ngành Toán và Toán Tin Ứng dụng các kiến thức giải tích mà các học phần giải tích đại cương (Phép tính Vi tích phân hàm một biến, Phép tính vi phân hàm nhiều biến và Phép tính tích phân hàm nhiều biến), do thời lượng hạn chế, chưa đề cập hoặc chỉ trình bày sơ lược mà không thể đi sâu đến các chứng minh chi tiết.

25. Đại số đại cương                                                                                                    3 TC

Trang bị kiến thức cơ sở về các cấu trúc đại số như: nhóm, vành, trường, môdun…, nhằm giúp sinh viên khả năng liên hoàn, hệ thống và tổng quát hoá các đối tượng đại số được đề cập trong môn học; phần bài tập giúp sinh viên cụ thể hoá, trực quan hoá các khái niệm đại số trừu tượng và áp dụng chúng. Môn học chuẩn bị cho sinh viên tiếp thu kiến thức trong hầu hết các môn học của Toán học hiện đại.

26. Phương trình vi phân                                                                                            2 TC

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ sở của lý thuyết phương trình vi phân và biết tích phân một số phương trình và hệ phương trình quen biết.

27. Cấu trúc dữ liệu và thuật toán                                                                              3 TC

      Trình bày khái niệm giải thuật, cách thiết kế, các danh sách liên kết, cây nhị phân, các phương pháp sắp xếp và tìm kiếm.

28. Hàm biến phức                                                                                                  3 TC    

Số phức và dãy số phức, tôpô của mặt phẳng phức, hàm số biến số phức, hàm chỉnh hình, lý thuyết tích phân hàm chỉnh hình, chuỗi Taylor và lý thuyết thặng dư.

29. Phương trình đạo hàm riêng                                                                                 3 TC

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương trình vi phân đạo hàm riêng. Nắm vững các phương pháp giải các bài toán biên cổ điển của phương trình vật lý toán nhằm ứng dụng vào các vấn đề thực tế.

30. Hàm thực                                                                                                              3 TC

Định nghĩa hàm khoảng cách, tôpô trên không gian metric, sự hội tụ, không gian đầy đủ, tập compact và không gian compact, không gian liên thông, ánh xạ liên tục trên không gian metric. Trình bày định nghĩa tổng quát về độ đo trên một đại số, s-đại số, khuếch độ đo, độ đo Lebesgue trên Rn. Định nghĩa hàm đo được, tích phân của hàm đo được trên không gian độ đo. Giới thiệu các định lý cơ bản của tích phân.

31. Giải tích hàm                                                                                                         3 TC

Định nghĩa không gian định chuẩn, không gian Banach, chuỗi trên không gian định chuẩn. Khảo sát các không gian Rn, C[a,b], lp, Lp[a,b]. Định nghĩa toán tử tuyến tính liên tục, không gian liên hợp, toán tử liên hợp. Trình bày các định lý cơ bản của giải tích hàm. Nghiên cứu không gian Hilbert cùng các kết quả cơ bản trên không gian Hilbert.

32. Quy hoạch tuyến tính                                                                                            3 TC

Giới thiệu bài toán quy họach tuyến tính. Chi tiết phương pháp đơn hình. Cơ sở hình học của phương pháp đơn hình. Độ phức tạp và hiệu quả của phương pháp đơn hình. Lý thuyết đối ngẫu nghiên cứu quy hoạch tuyến tính.Thuật tóan đa thức giải quy họach tuyến tính. Bài tóan vận tải.

33. Giải toán trên máy tính                                                                                          2 TC

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản để sử dụng máy tính vào việc giải các bài toán thuộc các lĩnh vực khác nhau của toán học như giải tích, đại số, thống kê. Kết hợp với khả năng lập trình cơ bản đã được học ở các học phần trước người học sẽ từng bước thiết lập được các chu trình tính toán, các giao diện tính toán của riêng mình hoặc theo yêu cầu của công việc.

34. Toán rời rạc                                                                                                           3 TC

Nội dung của học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuật toán, cơ sở lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị và đại số Boole để sinh viên có khả năng tiếp cận với các phương hướng hiện đại của Toán-Tin học.

35. Kiến trúc máy tính                                                                                                 2 TC

Học phần gồm 7 chương. Chương 1 trình bày khái quát về máy tính, các chương từ 2 đến 4 trình bày theo cách thông thường: khảo sát các nguyên tắc tổ chức, cách thức hoạt động của các bộ phận chính của hệ thống máy tính gồm bộ xử lý, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi. Các chương tiếp theo từ 5 đến 7 thực sự trình bày kiến trúc máy tính theo mô hình phân cấp. Đó là sự mô tả các cấp: cấp vi chương trình, cấp máy quy ước, cấp hợp ngữ.

36. Nguyên lý hệ điều hành                                                                                         2 TC

Nội dung của giáo trình ngoài chương 1 giới thiệu tổng quan về hệ điều hành, còn liên quan đến các chủ đề chính: tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của các tiến trình và vai trò của hệ điều hành trong việc quản lý các tiến trình của hệ thống (chương 2), vấn đề quản lý bộ nhớ, đặc biệt là kỹ thuật bộ nhớ ảo (chương 3), tổ chức lưu trữ thông tin (file) trên đĩa của hệ điều hành (chương 4), và cuối cùng là vấn đề quản lý hệ thống nhập xuất (chương 5). 

37. Thiết kế và đánh giá thuật toán                                                                            2 TC

Cung cấp cho sinh viên các phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản, một số kỹ thuật đánh giá độ phức tạp tính toán theo các mô hình cụ thể.

38. Cơ sở dữ liệu                                                                                                         2 TC

Trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, phụ thuộc hàm, khoá tối tiểu của quan hệ và lược đồ quan hệ, phép tách không tổn thất thông tin, phép tách bảo toàn phụ thuộc hàm, các dạng chuẩn đối với phụ thuộc hàm.

39. Mã hóa thông tin                                                                                                  2 TC

Học phần gồm có 5 chương, với các nội dung về một số hệ mã cổ điển, hệ mã đối xứng và phi đối xứng, các công cụ hỗ trợ đặc biệt quan trọng trong bảo mật thông tin, đó là hàm băm và giao thức mật mã.

40. Mạng máy tính                                                                                                      2 TC

Học phần gồm 6 chương. Chương I, trình bày các vấn đề tổng quan về mạng máy tính. Chương II, bàn về mô hình OSI, trong đó chú trọng đến 3 tầng thấp và các vấn đề liên quan. Chương III, giới thiệu về các vấn đề liên quan đến mạng LAN, đặc biệt là các LAN không dây và LAN ảo. Chương IV, giới thiệu về mô hình TCP/IP, trong đó đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến địa chỉ IP và các dịch vụ trên Internet. Chương V, tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến bảo mật mạng như Tấn công, Firewall, Mã hóa. Chương VI, giới thiệu và hướng dẫn việc sử dụng các hệ điều hành mạng trong công tác bảo quản trị mạng và người dùng trên mạng.

41. Thống kê ứng dụng                                                                                               2 TC

Bao gồm các phương pháp thống kê ứng dụng: Các vấn đề về điều tra chọn mẫu, sai số mẫu; bài toán ước lượng trung bình, tỉ lệ;  kỹ thuật kiểm định tham số, phi tham số; phân tích tương quan và hồi qui tuyến tính, hồi qui logistic.

42. Ngôn ngữ hình thức và Automat                                                                           2 TC

Học phần gồm có 4 chương, với các nội dung nhằm trình bày về văn phạm hình thức và các ôtômat cũng như máy Turing, là những công cụ sinh ngôn ngữ, đồng thời đề cập đến các tính chất của ngôn ngữ chính quy, ngôn ngữ phi ngữ cảnh, ngôn ngữ đệ quy và ngôn ngữ đệ quy đếm được.

43. Trí tuệ nhân tạo                                                                                                    2 TC

Giới thiệu về lịch sử phát triển, những lĩnh vực nghiên cứu chung và ứng dụng của trí tuệ nhân tạo. Trình bày các phương pháp biểu diễn và giải quyết vấn đề cơ bản như biểu diễn vấn đề trong không gian trạng thái hay bằng đồ thị VÀ/HOẶC và các phương pháp tìm kiếm theo chiều rộng, chiều sâu, theo hướng cực tiểu giá thành với các tri thức heuristics, bằng suy diễn logic. Trình bày các phương pháp biểu diễn tri thức bằng: logic, luật sản xuất, mạng ngữ nghĩa, Frame, bộ ba liên hợp OAV và vài phương pháp xử lý tri thức cơ bản bằng suy diễn trên logic mệnh đề và logic vị từ.

44. Phương pháp Monte-Carlo                                                                                    2 TC

Giới thiệu phương pháp Monte carlo: phương pháp, cơ sở toán học và một vài ứng dụng .

45. Logic mờ                                                                                                               2 TC

Nội dung của học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết tập con mờ và lôgic mờ để sinh viên có khả năng tiếp cận với các phương hướng hiện đại của Toán-Tin học. Học phần gồm có 4 chương, với các nội dung về những khái niệm cơ bản của tập con mờ, quan hệ mờ, lôgic mờ và hàm mờ.

46. Đại số máy tính                                                                                                     2 TC

Học phần gồm có 03 chương. Chương I giới thiệu một số kiến thức cơ bản về đại số giao hoán như vành, iđêan, mô đun, vành và mô đun phân bậc. Chương II trình bày những khái niệm cơ sở của lí thuyết cơ sở Grobner và thuật toán Buchberger. Chương III giới thiệu một số ứng dụng cơ bản của lý thuyết cơ sở Grobner trong tính toán đại số.

47. C++ và lập trình hướng đối tượng                                                                         2 TC

Cung cấp cho sinh viên một cách lập trình mới là lập trình hướng đối tượng. Các khái niệm trong cách lập trình mới này sẽ được thể hiện cụ thể bằng C++. Sinh viên cũng nắm luôn lập trình trong C cũng như các khái niệm cơ bản mà qua đó có thể dễ dàng tìm hiểu thêm các ngôn ngữ hướng đối tượng khác như Java, Eiffel,…

48. Chuỗi thời gian                                                                                                      2 TC

Bao gồm các khái niệm về mô hình chuỗi thời gian, các kỹ thuật phân tích chuỗi thời gian và dự báo theo các mô hình chuỗi thời gian.

49. Lý thuyết phục vụ đám đông                                                                                2 TC

Bao gồm các khái niệm cần thiết về hàng chờ đợi;  các mô hình phục vụ đám đông và mạng dịch vụ.

50. Chương trình dịch                                                                                                 2 TC

Học phần gồm 5 chương. Chương I, tìm hiểu các vấn đề tổng quan về chương trình biên dịch. Xem xét các giai đoạn chính của quá trình biên dịch một chương trình nguồn. Chương II, phân tích các bước cơ bản của một chương trình biên dịch một lượt đơn giản. Qua đó sinh viên có thể thiết kế được một chương trình biên dịch đơn giản, để biên dịch một biểu thức. Chương III, tìm hiểu sâu hơn về các giai đoạn: Phân tích cú pháp (PTCP), phân tích từ vựng (PTTV), phân tích ngữ nghĩa. Chương IV, tìm hiểu về công tác cấp phát bộ nhớ của chương trình biên dịch. Chương V, tìm hiểu về giai đoạn cuối cùng của trình biên dịch: Sinh mã trung gian, tối ưu mã và phát sinh mã đối tượng. Cuối cùng là phân tích một chương trình biên dịch ngôn ngữ lập trình đơn giản.

51. Hình học Fractal                                                                                                     2 TC

Giới thiệu Fractal, tập tự đồng dạng-tập tự Affine, tập Julia, tập Mandelbrot, và một số ứng dụng

52. Tối ưu tổ hợp                                                                                                        2 TC

Trình bày các bài toán cơ bản nhất của lý thuyết tối ưu tổ hợp, mà phần lớn được phát biểu trên đồ thị. Các thuật toán tìm nghiệm được thiết lập dựa trên các tiêu chuẩn tối ưu đã được chứng minh chặt chẽ.

53. Lập trình Web                                                                                                       2 TC

Sinh viên nắm được cách thức xây dựng một trang Web động, bao gồm việc phân tích thiết kế hệ thông tin do trang web thể hiện, thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm quản lý và lưu trữ các thông tin trên trang web. Đồng thời, sinh viên có khả năng sử dụng được các kiến thức đã học được vào một dự án cụ thể.

54. Công nghệ phần mềm                                                                                           2 TC

Nêu tổng quan về công nghệ phần mềm. Các mô hình tiến trình cho việc phát triển phần mềm và quản lý dự án phần mềm. Các công đoạn của việc phát triển phần mềm như khảo sát yêu cầu để xác định nhiệm vụ phần mềm, phân tích thiết kế để lựa chọn cách giải cho bài toán, cài đặt, kiểm tra chất lượng phần mềm, chuyển giao và bảo trì hệ thống.

55. Nhập môn khai phá dữ liệu                                                                                    2 TC

Phân tích các bước của quá trình khai phá dữ liệu. Các phương pháp phân cụm, phân lớp dữ liệu. Luật quyết định và luật kết hợp.

56. Quy hoạch phi tuyến                                                                                             2 TC

Phần đầu trình bày tóm lược các kiến thức về giải tích lồi và giải tích không trơn sẽ được dùng về sau. Khảo sát sự tồn tại nghiệm tối ưu cũng như các điều kiện tối ưu cho các bài toán tối ưu không ràng buộc và có ràng buộc, các bài toán lồi được xét như một trường hợp riêng quan trọng. Đối ngẫu theo liên hợp và theo Lagrange được giới thiệu tiếp nối. Cuối cùng là các phương pháp tối ưu không ràng buộc và có ràng buộc cơ bản được trình bày.

57. Tối ưu đa mục tiêu                                                                                                2 TC

Giới thiệu bài toán tối ưu đa mục tiêu trong các không gian hữu hạn chiều vớI thứ tự sinh bởi nón. Các tính chất cơ bản của điểm hữu hiệu và nghiệm hữu hiệu. Bài toán đối ngẫu Lagrange của tối ưu đa mục tiêu.

58. Đồ họa máy tính                                                                                                    2 TC

Cung cấp cho sinh viên các thuật tóan cơ bản để xử lý các đường hình học trong mặt phẳng cũng như các hình trong không gian. Thông qua các ví dụ được minh họa bằng Pascal hoặc C, sinh viên khi kết thúc môn học có thể lập trình được các chương trình đồ họa cơ bản như trò chơi, xử lý hình ảnh.

59. Lý thuyết độ phức tạp tính toán                                                                           2 TC

Trình bày khái niệm máy Turing, hàm tính được, độ phức tạp tính toán chung, các lớp bài toán P, NP, NP-đầy đủ, NP-đầy đủ mạnh, NP-khó và thuật toán xấp xỉ, độ phức tạp trung bình.

60. Xử lý số liệu thống kê                                                                                            2 TC

Trình bày các kiến thức cơ bản, các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê . Phân tích dữ liêu bằng các phương pháp thống kê  trên phần mềm thống kê (SPSS, EXCEL, S-PLUS,...). 

61. Mô hình toán kinh tế                                                                                             2 TC

Gồm có 05 chương, với các nội dung về xây dựng và khảo sát các mô hình toán kinh tế bằng các phương pháp cân đối liên ngành, phương pháp sơ đồ mạng lưới và qui hoạch thực nghiệm.

62. Kinh tế lượng                                                                                                        2 TC

Bao gồm việc xây dựng các mô hình  hồi qui 2 biến, hồi qui bội, hồi qui với biến giả; phân tích các hiện tượng đa cộng tuyến, tự tương quan; cách chọn mô hình và kiểm định việc chỉ định mô hình.

63. Mô hình toán sinh thái                                                                                          2 TC

Môn học giới thiệu và phân tích, đánh giá một số mô hình toán học của các hệ sinh thái.


Liên kết web
Đang trực tuyến
  • Khách: 11
  • Thành viên: 0
  • Tổng số thành viên: 27,842
  • Thành viên mới nhất: DanielNichesite5

  • Số lượt truy cập:

Copyright © 2010
Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế. Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Huế, Việt Nam.
Site được xây dựng trên nền hệ thống PHP-Fusion. Thiết kế và chỉnh sửa bởi nlhhuan.
 
Dien Dan SEO Mxh Viet Nam | Rao vặt miễn phí miễn phí | tài liệu miễn phí | Rao vặt miễn phí số 1 việt nam | Trang Download Zalo mới nhất Thư viện giáo án | Giáo Án Điện Tử | Tài Liệu | Luận Văn | Luan Van | xem phim | EVERON | Phong Van Truyen Ky | Chơi game Thap Nhi Tranh Tai Kiếm Tỉ Vcoin | Tien Hiep Ky Duyen | cung choi bai | cf vtc | choi bai nao | Cùng vuong quoc sao phiên bản mới | Trang Facebook trên di dộng |
SIM SO DEPCập nhật tin tức Ngoi sao ShowbizChuyen trang Tin tuc cong ngheTuyển tập nhac xuan Quang Lê hay nhất